Prezydium OPZZ wyraża sprzeciw wobec bezprawnych praktyk idących w kierunku ograniczania praw pracowniczych w zakresie wyboru swoich przedstawicieli do organów spółek kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa. Są to niezbywalne prawa pracownicze wywodzące się z ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw, uchwalonej w wyniku porozumień społecznych, w szczególności „Paktu o przedsiębiorstwie państwowym w trakcie przekształcenia".

Szczególnie drastyczny wymiar ma łamanie praw pracowniczych w tym zakresie w KGHM Polska Miedź S.A. Zarząd tej spółki bez podania rzeczywistych przyczyn zatrzymał proces wyborczy przedstawicieli pracowników do rady nadzorczej. Sytuacja ta grozi wyeliminowaniem przedstawicieli pracowników w tej radzie.

Upoważnia się kierownictwo OPZZ do podjęcia wszelkich możliwych działań idących w kierunku przywrócenia prawa pracowników do partycypacji w organach statutowych spółek kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa.

Udział przedstawicieli pracowników w radach nadzorczych i zarządach spółek, zarówno publicznych jak i prywatnych, jest normą prawną w większości państw Unii Europejskiej.
Prezydium OPZZ

Warszawa, 23.05.2017