Stanowisko

                         Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
                             z dnia 18 października 2017 roku
                              w sprawie wysokości odpisu na
                               zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2018 roku

 
Prezydium OPZZ negatywnie ocenia zawartą w projekcie tzw. ustawy okołobudżetowej propozycję ministra rozwoju i finansów, aby w 2018 r. zamrozić fundusz świadczeń socjalnych.

W przypadku zakładowego fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) oznacza to, że wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 1185,66 zł.
Przypominamy, że w wyniku zamrażania przez ostatnich 6 lat odpisu na ZFŚS, w zakładach pracy nie można było sfinansować wielu zadań o charakterze socjalnym. Tym samym pracodawcy i budżet państwa zaoszczędzili na zakładowej działalności socjalnej kosztem pracujących. W rzeczywistości jednak zamrożenie odpisu przynosi wymierne straty budżetowi państwa, niewspółmierne do doraźnych zysków. Budżet nie otrzymuje dodatkowych wpływów z podatków od konsumpcji i dochodów osobistych. Ponadto ponosi wyższe wydatki na przeciwdziałanie biedzie i ubóstwu pracujących w związku z ograniczaniem pomocy finansowanej z funduszu socjalnego, za co płacą wszyscy podatnicy.

W ocenie Prezydium OPZZ stan finansów publicznych oraz dobra kondycja przedsiębiorstw uzasadniają pełne odmrożenie odpisu na ZFŚS. Powinien on w 2018 r. wynieść 1434 zł, czyli o 248,34 zł (20,9%) więcej niż się proponuje. Biorąc jednak pod uwagę, że w latach 2012-2016 wysokość odpisu była zamrożona na poziomie 1093,93 zł, a w roku 2017 częściowo odmrożona (wzrost o 91,73 zł), Prezydium OPZZ oczekuje od ministra rozwoju i finansów wypracowania i przedłożenia Radzie Dialogu Społecznego ustawowego rozwiązania, które zapewni pracownikom rekompensatę poniesionych na przestrzeni lat strat w wysokości 851,25 zł. Stosowny mechanizm rekompensujący należy ustanowić również w stosunku do odpisu na ZFŚS dla nauczycieli, pracowników szkół wyższych oraz dla emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych.  

Prezydium OPZZ stwierdza, że minister rozwoju i finansów nie uzasadnił konieczności zamrożenia odpisu na ZFŚS a podejmowane przez rząd działania konsekwentnie zmierzają do zmniejszenia roli i znaczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Działania te stoją ponadto w sprzeczności z deklaracjami członków Rady Ministrów składanymi w trakcie posiedzeń Rady Dialogu Społecznego oraz z rządową Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Są również niepokojące dlatego, że od 2017 r. podniesiono liczbę pracowników z 20 do 50, od której istnieje obowiązek tworzenia przez pracodawcę ZFŚS. Znacząco ograniczyło to liczbę podmiotów tworzących Fundusz i pogorszyło sytuację pracowników, którzy dotychczas korzystali z jego wsparcia. Z tego względu propozycja zamrożenia odpisu na ZFŚS nie może być absolutnie zaakceptowana przez OPZZ. Stąd też Prezydium OPZZ wzywa rząd do pełnego odmrożenia odpisu na ZFŚS.


Prezydium
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych