Prezydium OPZZ uznaje za konieczny szybszy wzrost wynagrodzeń pracowników w gospodarce narodowej, w tym minimalnego wynagrodzenia za pracę a także wyższych płac zatrudnionych w państwowej sferze budżetowej w 2018 roku. To podwyżka wynagrodzeń powinna napędzać wzrost gospodarczy w Polsce. Zapewnienie wysokiej dynamiki PKB w kolejnych latach wymaga, by zarobki stały się podstawowym narzędziem walki z nierównościami społecznymi i zapewniały sprawiedliwy podział dochodu narodowego. Dysponując większymi wynagrodzeniami, obywatele zwiększą popyt wewnętrzny i ożywią wzrost gospodarczy kraju prowadzący do tworzenia nowych miejsc pracy.


Z owoców wzrostu gospodarczego kraju powinni korzystać wszyscy obywatele. Niestety, praca w Polsce w dalszym ciągu nie gwarantuje milionom Polek i Polaków godnego i stabilnego życia, a przecież powinna być ona źródłem utrzymania, zapewniać bezpieczeństwo socjalne i spokojną emeryturę. Utrzymuje się wysoka skala ubóstwa pracujących a znaczna część pracowników otrzymuje płacę jedynie na poziomie ustawowego, minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jak udowadnia analiza Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, choć średnia płaca w Polsce rośnie, to w porównaniu do 2008 roku wynagrodzenia w relacji do średnich płac w Niemczech maleją. W 2008 roku średnia płaca brutto w Polsce stanowiła 33% średniej płacy brutto w Niemczech, podczas gdy w 2015 roku średnia ta spadła do 29,3%. To oznacza, że zamiast doganiać Europę pod względem wynagrodzeń, przepaść między płacami Polek i Polaków a płacami unijnymi powiększa się. Jednocześnie wydajność pracowników rośnie, tego wzrostu nie odzwierciedla jednak w odpowiednim stopniu wzrost wynagrodzeń a udział płac w PKB zmniejszył się. W latach 2008–2015 spadł z 50,1 proc. PKB do 46,9 proc., średnia unijna to 55,4 proc. Prezydium OPZZ oczekuje zatem, że wzrost wynagrodzeń w 2018 roku będzie uwzględniał adekwatnie wzrost wydajności pracowników, sprzyjając tym samym odchodzeniu od konkurowania w krajowej gospodarce niskimi płacami w miejsce konkurencji produktami o wysokiej wartości dodanej.
 
            W roku 2017 ruch pracowniczy obchodził Święto Pracy pod hasłem 'Przywróćmy godną pracę", w ramach którego OPZZ podnosił postulaty płacowe wpisujące się we wspólną europejską kampanię EKZZ pn. 'Europa potrzebuje wyższych płac". Postulaty te pozostają aktualne, bowiem tylko godziwe wynagrodzenie zapewni godne życie pracownikom i ich rodzinom. W celu osiągnięcia wzrostu gospodarczego kraju i wyeliminowania ubóstwa i nierówności, Prezydium OPZZ podkreśla, że konieczna jest większa dynamika wzrostu wynagrodzeń ogółem a minimalne wynagrodzenie i niskie płace powinny zwiększać się w tempie szybszym niż płace wyższe. Zasadny w tym celu jest powrót do ustalania przez partnerów społecznych wskaźnika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Prezydium OPZZ uważa ponadto, że powinna być przestrzegana zasada równej płacy za tą samą pracę.
 

Prezydium 
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
Warszawa, 23.05.2017