Stanowisko Prezydium OPZZ

Z dnia 6 marca 2018 roku

W sprawie poprawy funkcjonowania sądów pracy


Prezydium OPZZ, po zapoznaniu się z sytuacja dotycząca praktyki funkcjonowania sądów pracy w Polsce domaga się:

  • Poprawy skuteczności (radykalnego skrócenia) postępowań prze sądami pracy,
  • zmieny procedury postępowania, w tym także regulacji związanych z funkcjonowaniem sądów (m.in. ustawę z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz regulaminy funkcjonowania sądów). Duży nacisk należy położyć na opracowanie optymalnych procedur obiegu informacji oraz przekazywania dokumentów.
  • przywrócenia zlikwidowanych wydziałów pracy, szczególnie na tych obszarach, gdzie występują największe problemy z terminowością rozpatrywania spraw,
  • zwiększenia obsady sędziowskiej wydziałów pracy,
  • zwiększenia zatrudnienia oraz wprowadzenie wyższych wymogów w stosunku do personelu obsługującego sędziów. Dotychczas duży nacisk położony był na kompetencje oraz jakość kształcenia sędziów, lecz równie ważnym czynnikiem wpływającym na jakość i czas postępowania jest odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracowników „administrujących”,
  • umożliwienia pracownikom szerszego korzystania z pełnomocnika z urzędu,
  • rozważenia wymogu obligatoryjnego postępowania mediacyjnego przed przystąpieniem do procesu,
  • obniżenia kosztów postępowania sądowego, gdyż w wielu przypadkach stanowią one dla pracowników barierę nie do pokonania,
  • zwiększenia uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach, w których stwierdzono nieprawidłowości. Nadanie PIP uprawnień I instancji wydawania decyzji stwierdzających stosunek pracy,
  • przeanalizowania celowości (w kontekście wpływu na czas trwania postępowania) zmiany zasad postępowania sądowego w zakresie niezmienności składu ławników.

Prezydium OPZZ