Związki zawodowe Grupy Wyszehradzkiej na swoim spotkaniu w Warszawie, wyrażają swoje poparcie dla rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych, w celu zapewnienia równych szans wszystkim zaangażowanym stronom, jako fundamentu właściwego funkcjonowania europejskiego jednolitego rynku. Warunki uczciwej konkurencji w zakresie działalności gospodarczej, a także sprawiedliwe zatrudnienie, dobre miejsca pracy i równe prawa dla pracowników są nie tylko niezbędne dla zapewnienia sprawiedliwości społecznej i społecznej gospodarki rynkowej, ale również dla sprawnej integracji społeczno-gospodarczej oraz spójności różnych regionów i krajów w UE.

 
Różne traktowanie pracowników, w zależności od ich narodowości lub kraju pochodzenia przedsiębiorstwa delegującego, byłoby przykładem dyskryminacji, sprzecznej z zasadami jednolitego rynku. Co więcej, chaos legislacyjny, wynikający z potencjalnie 28 różnych krajowych przepisów obowiązujących w tym samym miejscu pracy, uniemożliwiłby inspekcji pracy monitorowanie ich stosowania.
 
Odrzucamy argument, że przedsiębiorstwa z krajów Grupy Wyszehradzkiej mogą być konkurencyjne jedynie dzięki niskim kosztom pracy, czyli niskim płacom. Sprawianie, aby pracownicy z różnych krajów konkurowali ze sobą niskimi płacami, zamiast zwiększania wydajności poprzez inwestowanie w innowacje, nowe czyste technologie, szkolenia i kształcenie pracowników, a także poprawy organizacji pracy uważamy za niedopuszczalne, niemoralne i prowokujące wzrost nacjonalizmu.
 
Nadal jest miejsce na kompromis związany z różnymi rozwiązaniami, jak w przypadku transportu drogowego, który powinien być wyłączony z rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych, jednak kluczowa zasada równej płacy za tę samą pracę w tym samym miejscu musi zostać zaakceptowana i włączona do zrewidowanej dyrektywy jako jej najbardziej istotny zapis.

Warszawa, dn. 20 października 2017 r.