My, przedstawiciele związków zawodowych Grupy Wyszehradzkiej (Rep. Czeska, Węgry, Polska, Słowacja), zebrani na naszym spotkaniu w dn. 19-20 października 2017 r. w Warszawie, popieramy przyjęcie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych na Szczycie Społecznym w Goeteborgu.

 
Głęboko wierzymy, że Unia Europejska nie ma przyszłości bez silnego, efektywnego i zrównoważonego wymiaru społecznego. Jak wyrażaliśmy to w naszych wcześniejszych deklaracjach, z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą stworzenia Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Naszym zdaniem, inicjatywa może ostatecznie przyczynić się do stworzenia długo oczekiwanej Europy Socjalnej „z ratingiem AAA", z korzyścią dla obecnego i dla przyszłych pokoleń.
 
Aby Europa Socjalna rozwijała się, istnieje jednak pilna potrzeba na rzecz konkretnych, widocznych i solidnych działań, które mogłyby efektywnie oraz wydajnie poprawić warunki pracy i życia naszych członkiń i członków, a także wszystkich ludzi w Europie. Z zadowoleniem przyjmujemy obecne inicjatywy na rzecz wdrożenia niektórych celów Filaru Społecznego, takich jak propozycja dyrektywy dotyczącej równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym lub rewizji dyrektywy o przekazywaniu pracownikowi na piśmie informacji o warunkach zatrudnienia, ale wierzymy że - aby zrealizować wszystkie jego zasady i prawa – powinno być zrobione znacznie więcej. Pracownicy, w szczególności w naszej części Europy, nie mogą polegać na politycznych deklaracjach i z niecierpliwością oczekują konkretnych rezultatów ze strony instytucji europejskich, jak również ze strony ich rządów.
 
Szczyt Społeczny, który będzie miał miejsce w dn. 17 listopada 2017 roku w Goeteborgu, a który przyjmie Międzyinstytucjonalną Deklarację w sprawie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, jest doskonałą okazją do spełnienia oczekiwań pracowników. To także okazja, aby udowodnić, że Unia Europejska ma przed sobą świetlaną przyszłość jako wspólnota państw członkowskich, które są zdeterminowane by chronić i rozszerzać prawa socjalne swoich obywateli.
 
Biorąc pod uwagę znaczenie Szczytu oraz inicjatywy Europejskiego Filaru Praw Socjalnych dla obecnego i przyszłych pokoleń, wzywamy nasze rządy do:
  1. poparcia Europejskiego Filaru Praw Socjalnych;
  2. zobowiązania do jego wdrożenia, w szczególności przez przygotowanie przejrzystego planu działań na rzecz właściwej implementacji jego celów;
  3. zagwarantowania, że prawa i zasady Filaru będą w równym stopniu odnosiły się do wszystkich ludzi żyjących w UE, także tych poza Strefą Euro;
  4. włączenia partnerów społecznych na wszystkich szczeblach we wszelkie działania związane z jego implementacją i późniejszym monitorowaniem;
  5. wzmocnienia roli partnerów społecznych w zaproponowanym tekście Deklaracji.

Warszawa, dn. 20 października 2017 r.