8 czerwca w Wieleniu obradowali delegaci na XXI Zjazd Sprawozdawczy Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego. Zebrani przyjęli stanowisko w sprawie sytuacji w branży węgla brunatnego.
STANOWISKO XXI ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO
FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO
podjęte w dniu 8 czerwca 2017 w Wieleniu.
Delegaci na XXI Zjazd Sprawozdawczy FZZG WB wyrażają duże zaniepokojenie obecną sytuacją, jaka wytworzyła się wokół branży węgla brunatnego. Jako pracownicy tego sektora przemysłu widzimy niekorzystne działania Unii Europejskiej, które wymuszają wprowadzenie przez państwo polskie zasad dekarbonizacji związanej z produkcją energii elektrycznej dla potrzeb gospodarki narodowej oraz odbiorców indywidualnych. Narzucanie nam - poprzez podejmowane Dyrektywy oraz konkluzje, poprzez nowe normy poziomu emisji CO2 i stosowanie ewentualnych restrykcji finansowych – polityki klimatycznej UE, spowodować może w niedalekim czasie zachwianie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Nie jesteśmy przeciwnikami odnawialnych źródeł energii. Niemniej OZE winno być wyłącznie uzupełnieniem zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce i będziemy wspierać wszelkie działania Rządu RP, Ministerstwa Energii, polskich eurodeputowanych, Posłów i  Senatorów na Sejm RP jak i pracodawców w kwestiach związanych z odrzuceniem w całości oferowanego nam, a wręcz narzucanego gospodarce narodowej, kształtu i zakresu polityki klimatycznej Unii Europejskiej, której wprowadzenie dotkliwie uderzy w polski przemysł, polską energetykę, a w ostateczności w polskie społeczeństwo.
 
Zebrani na dzisiejszym Zjeździe Delegaci stoją na stanowisku, że posiadane i udokumentowane przez nasz kraj bardzo bogate złoża węgla brunatnego powinny być w dalszym ciągu jednym z istotnych elementów gwarantujących zapewnienie nam bezpieczeństwa energetycznego. Na bazie tego paliwa produkowane jest ponad 30% energii elektrycznej. Kompleksy paliwowo-energetyczne oparte na węglu brunatnym to blisko 25 tys. miejsc pracy. To stały i stabilny rozwój regionów na terenie których występuje węgiel brunatny, to rozwój gmin górniczych. To wreszcie bezpieczeństwo socjalne tysięcy rodzin związanych z tą branżą przemysłu.

Jako strona społeczna z zaniepokojeniem odczytujemy każdą informację o braku wydania pozytywnych decyzji środowiskowych dla nowych inwestycji w branży – budowy kolejnych odkrywek w Zagłębiu Konińsko – Turkowskim oraz Bełchatowskim. Wnosimy zatem do Ministra Energii o jak najszybsze wprowadzenie w życie opracowanej, przy współudziale strony społecznej, Strategii dla górnictwa węgla brunatnego, w której znajdują się zapisy dotyczące budowy Odkrywek Ościsłowo oraz Złoczew, a także zapisy związane z przedłużeniem i kontynuacją wydanej koncesji dla Kopalni Węgla Brunatnego TURÓW po 2020 roku. Strona społeczna popierać będzie także wszelkie starania gmin, samorządów lokalnych oraz mieszkańców Województwa Lubuskiego w sprawie budowy nowej kopalni na złożu Gubin.

Członkowie Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego wyrażają przeświadczenie, że wypracowane na przestrzeni dziesięcioleci bogate doświadczenia w zakresie rekultywacji terenów pokopalnianych pozwolą przyszłym pokoleniom na dalsze korzystanie z otaczającego środowiska. I to w sposób nie mniej atrakcyjny niż ma to miejsce obecnie. Polska szkoła rekultywacji jest w tej dziedzinie wiodącą w Europie i warto dalej wykorzystywać dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie.

Jednocześnie, Delegaci na XXI Zjazd FZZG WB z niepokojem patrzą na działania Pracodawców w kwestiach związanych z prowadzonymi działaniami restrukturyzacyjnymi w całej branży. Działania te opierają się przede wszystkim na restrukturyzacji wynagrodzeń pracowniczych. Obniżanie zarobków, pozbawianie wielu świadczeń wynikających z dotychczas obowiązujących ZUZP, obowiązujących porozumień zakładowych i ponadzakładowych to jak dotychczas jedyne sukcesy Zarządów Spółek w tym zakresie. Prowadzona optymalizacja zatrudnienia, wydzielanie całych obszarów produkcyjnych do podmiotów zewnętrznych, powoduje – w naszej ocenie – wprowadzanie jedynie chaosu w dotychczasowe formy pracy górniczej oraz niepewność dalszego zatrudnienia dla obecnych pracowników. Ponadto częsty brak chęci do prowadzenia konstruktywnego dialogu ze stroną społeczną może w konsekwencji zaowocować eskalacją niezadowolenia społecznego u każdego z Pracodawców.
 
W związku z powyższym Delegaci na XXI Zjazd FZZG WB wnioskują o:

- pilne podjęcie przez Rząd RP decyzji związanych z rozwojem branży węgla brunatnego do 2050 roku a w tym budowy nowych Odkrywek: Ościsłowo, Złoczew, Gubin, Dęby Szlacheckie;
- odrzucenie w całości zasad polityki klimatycznej Unii Europejskiej, Pakietu Zimowego, Konkluzji BREF/BAT, ect. przez Państwo Polskie;
- podjęcie przez Ministra Środowiska pilnej decyzji związanej z automatycznym przedłużeniem koncesji dla obecnie eksploatowanych złóż Tomisławice oraz Kopalni Węgla Brunatnego TURÓW;
- podjęcie przez Ministra Energii oraz Ministra Środowiska skutecznych i zdecydowanych działań w sprawie skrócenia okresu podejmowania decyzji środowiskowych przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska.
 

Delegaci na XXI Zjazd Sprawozdawczy FZZG WB stoją na stanowisku, że współdziałanie wszystkich uczestników procesów związanych z budową oraz eksploatacją kopalń węgla brunatnego, w tym: strony społecznej, środowiska naukowego, polityków, pracodawców oraz zarządzających w imieniu Państwa Polskiego, pozwoli na rozwój naszej branży. Uniezależnienie się od importu energii elektrycznej, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju będzie miało przełożenie na zachowanie miejsc pracy, jak i bezpieczeństwo ekonomiczne tysięcy polskich rodzin.