W dniach 26-27.11.2019 r. odbyło się XXV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Z rekomendacji OPZZ w KM uczestniczą -Aleksandra Wąsik i Zygmunt Mierzejewski.

Otwierając posiedzenie dyr. Piotr Krasucki podkreślił, że szereg zmian kompetencyjnych w nowym Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej następuje , ale Minister będzie dalej przewodniczyć KM a o zmianach zostaniemy do końca roku powiadomieni.

Następnie omówiono aktualny stan wdrażania Programu. ( poniżej niektóre istotne informacje):

Oś priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy. Wsparcie uzyskało już ponad milion beneficjentów, aktywizacja zawodową objęto 500 tys. - 80 tys. uzyskało kwalifikacje.

Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. 4000 osób uzyskało wsparcie opieki nad dziećmi do 3 lat, praca zastępcza ponad 5 tys, opracowano 3 standardy usług dla seniorów wdrożono 60 nowych kwalifikacji do ZRK, jest już ponad 300 tys. usług rozwojowych. jest uruchomionych 16 centrów Arbitrażu i Mediacji.

Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. 35 tys studentów było na stażach, 50 tys. pracowników uczelni podniosło kompetencje kluczowe.

Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. 660 nowych inwestycji w ramach inkubatorów, 6 tys beneficjentów programów uczenia się przez całe życie.

Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia. 7500 pracowników nabyło kompetencje, powstało 12 centrów symulacji medycznej.

Zygmunt Mierzejewski w dyskusji zwrócił uwagę na braki w kadrach instytucji centralnych zwłaszcza w NCBiR. Skutkuje to zbyt długim rozliczaniem projektów a sytuacja ulega pogorszeniu mimo zapowiadanych programów naprawczych. Prowadzący zapewnił, ze jest to zdecydowany priorytet strony rządowej i o programie naprawczym i jego skutkach zostaniemy powiadomieni.

Następnie omówiono fiszkę projektową: Zmiany w Rocznym Planie Działania na 2019 rok dla Osi II w zakresie kompetencji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Realizacja konkursu wpisuje się w cel nr 5: Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej. Głównym celem konkursu jest przeprowadzenie pilotażu rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych tj. wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców (usług społecznych użyteczności publicznej), dostosowanych do specyfiki określonych typów wspólnot samorządowych szczebla podstawowego (gmin), przy wykorzystaniu centrum usług społecznych (CUS) jako nowej jednostki organizacyjnej.W ramach wyłonionych w konkursie projektów zostanie utworzonych 30 CUS-ów, w których wypracowanych zostanie i przetestowanych 30 rozwiązań modelowych w zakresie realizowania usług społecznych użyteczności publicznej przy wykorzystaniu CUS – każde przystosowane do 1 z 6 typowych sytuacji brzegowych, odpowiadających wyróżnionym w konkursie kategoriom gmin.

Projekt był szeroko omawiany podczas prac warsztatowych. Ponieważ wnioski OPZZ zostały uwzględnione nie mieliśmy do ostatecznej wersji uwag.

Następnie omówiono Zmiany w Rocznych Planach Działania na 2020 rok dla Osi I oraz Roczny Plan Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na 2020 rok Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) Analizy wykazują konieczność wzmocnienia tego działania.

Omówiono i po dyskusji przyjęto też Roczny Plan Działania na 2020 rok dla Osi II w zakresie kompetencji Ministerstwa Sprawiedliwości. Szkolenia dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wspierające wdrażanie modeli zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, informacją i komunikacją, świadczenie usług informatycznych, a także kontroli zarządczej oraz obsługi interesanta.

Po przerwie przedstawiono Aktualizacje Planu Ewaluacji PO WER. OPZZ zgłaszał uwagi do planu. Uwagi zgłaszali również inni partnerzy społeczni. Po dyskusji część z nich została przyjęta w innych przypadkach zostały rozszerzone badania już istniejące w programie. Jedno z badań ze względu na szeroki zakres będzie przez OPZZ zgłaszane do ewaluacji KUP.

Wieczorem odbyło się na wniosek partnerów społecznych szkolenie dotyczące Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Bardzo potrzebne dla członków KM szkolenie , które będzie w innym świetle pozwalało ocenić konsultowane dokumenty z tej materii.

Następnego dnia odbyło się przyjmowanie rozwiązań będących celem szkolenia.

Zwiększenie znaczenia kwestii związanych z dostępnością przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami oraz projektowania uniwersalnego w procesach inwestycyjno-budowlanych Projekt zakłada pilotażowe uruchomienie ośrodka wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych. Celem wsparcia jest umożliwienie spełnienia wymogów dostępności przez te instytucje. Wsparcie będzie dotyczyło zarówno audytów dostępności, jak projektowania rozwiązań zapewniających dostępność w istniejących albo projektowanych obiektach/przestrzeniach publicznych. Po szkoleniu wnieśliśmy szereg uwag i propozycji zmian przyjętych do realizacji.

ZM