11 lipca 2019 r. odbyła się konferencja na temat Podsumowania dialogu nieformalnego z Komisją Europejską- Programowanie perspektywy 2021-2027. W spotkaniu uczestniczył Zygmunt Mierzejewski z OPZZ.

Spotkanie otworzył Minister Jerzy Kwieciński: Nieformalny dialog między Komisją Europejską a Polską na temat kształtu Polityki Spójności trwał przez ostatnie pięć tygodni. Spotkania miały na celu wstępne uzgodnienie z Komisją Europejską zakresu wsparcia w ramach poszczególnych celów polityki spójności, a także przedyskutowanie warunków podstawowych, które Polska musi wypełnić, w celu uruchomienia budżetu na nową perspektywę. Dyskusje w szerokim gronie były okazją do wymiany stanowisk oraz pomysłów i opinii. Po cyklu spotkań wiemy już, że priorytety inwestycyjne określone przez Polskę w wielu miejscach pokrywają się z wizją Komisji Europejskiej. Rozmawialiśmy także o warunkach podstawowych zaproponowanych przez Komisję Europejską dla każdego celu polityki. W nowym okresie programowania będzie ich mniej niż obecnie, co nie znaczy, że są łatwiejsze. Niektóre wykraczają poza ramy określone przez dyrektywy w poszczególnych obszarach. Jednak Polska podejmuje intensywne działania, tak aby na początku 2021 roku wszystkie warunki zostały spełnione .Minister wspomniał także, że w Ministerstwie zostały powołane grupy robocze, których zadaniem jest między innymi określenie szczegółowego zakresu wsparcia w ramach poszczególnych celów polityki spójności. Intensywnie przygotowujemy się do nowej perspektywy. Przygotowaliśmy Założenia Umowy Partnerstwa, czyli  dokumentu zawierającego opis wybranych do realizacji celów oraz wstępny zarys obszarów wsparcia objętych współfinansowaniem funduszy unijnych w kolejnych latach. Dokument został skonsultowany wewnętrznie, wkrótce rozpoczniemy konsultacje zewnętrzne z ekspertami branżowymi oraz z innymi resortami i stroną samorządową.

Następnie Joost Korte, Dyrektor Generalny ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego powiedział ,że w przyszłej perspektywie środków na politykę spójności będzie mniej. Polska pozostanie jednak największym beneficjentem – . Dodał także – Polska osiąga coraz lepsze wyniki gospodarcze, jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Unii Europejskiej. Otaczająca nas rzeczywistość zmienia się, a my tworząc dokumenty programowe na przyszłą perspektywę, musimy wziąć to pod uwagę i dopasować się do priorytetów UE.

Część oficjalną zakończył Erich Unterwurzacher - dyrekcja generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE. Wyraził zadowolenie z dotychczasowej współpracy i osiągniętych postępów w rozmowach. Wspólnie ustalono, że dyskusje na temat programowania inwestycji, które będą współfinansowane funduszami polityki spójności w następnej perspektywie budżetowej będą kontynuowane.

Następnie odbył się podsumowanie prac 5 grup roboczych.

1. Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej; Udział OPZZ -Anna Kieracińska.

2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;

3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych; Udział OPZZ Jerzy Wysokiński

4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym przez wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych; Udział OPZZ. Aleksandra Wąsik

5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych

Prace w grupie 1 omówiła M. Szczepańska- Dyrektor departamentu EFS MIiR. Na Program nr 1 ma być przeznaczone 35% budżetu czyli podobnie jak dla POIR. Wprowadzona zostanie nowa grupa beneficjentów – spółki do 4449 pracowników tzw. small mid-cap. 12% przedsiębiorstw jest otwartych na innowacje dotyczące Kapitału Ludzkiego. Uznano, że konieczny jest rozwój kadr. Konieczna jest cyfryzacja (jej wzrost) w MŚP. Konieczne jest „przeskoczenie” z Przemysłu 2.0 do 4.0. dalej trwa dyskusja na temat dużych firm i ich udziału w programach. Przyjęto do programu obszary: . badania, rozwój i innowacje (w tym wdrożenia wyników prac B+R), cyfryzacja oraz Przemysł 4.0, umiejętności i kompetencje dla nowoczesnej gospodarki,klastry oraz instytucje otoczenia biznesu, internacjonalizacja oraz partnerstwa międzynarodowe,instrumenty finansowe. Konieczna jest komplementarność wsparcia to tez wymóg KE.

Prace w grupie 2 omówiła Barbara Baka - Zastępca Dyrektora departamentu programów Infrastrukturalnych MIiR: Trudności w połączeniu energetyki z ochroną środowiska. Rozmowy są bardzo trudne, środki na magazynowanie energii, energię konsumencką, energetykę odnawialną. Przedstawiciel KE nawiązał do importu węgla z Rosji.

Prace w grupie 3 omówiła Sylwia Cieślak- Wilk Dyrektor programów Infrastrukturalnych MIiR: cyfryzacja we wszystkich dziedzinach życia, komplementarność transportu, współpraca samorządów w aspektach sieciowych, działania wielopłaszczyznowe.

Prace w grupie 4 omówił Piotr Krasucki -Dyrektor Departamentu EFS w MIiR: Bardzo obszerna tematyka nie do przedstawienia nawet w skrócie podczas krótkiej prezentacji. materiały uzgodnione w załączniku. Nie wszystko da się rozwiązać -zupełnie inne podejście do rynku pracy do szkolnictwa służby zdrowia (profilaktyka) do niepełnosprawnych, koordynacja zawodów deficytowych, szersze działania na włączanie społeczne. Kontynuacja dobrych praktyk.

Prace w grupie 5 omówił Piotr Zygadło Dyrektor departamentu RPO. Radykalne wzmocnienie działań w tej tematyce. Duże wsparcie KE. Uwolnienie potencjału obywatelskiego, duże zaangażowanie partnerów w realizację tematów.

ZM