W dniu 24.04.2019r. odbyło się kolejne połączone spotkanie Zespołu Sterującego Ewaluacją Polityki Spójności 2014-2020 oraz Grupy Sterującej Ewaluacją PO WER. W posiedzeniu z rekomendacji OPZZ uczestniczył Zygmunt Mierzejewski. To z jego inicjatywy odbyły się wspólne obrady Zespołu i Grupy Sterującej.

Poruszone następujące tematy:

Badanie wskaźników rezultatu długoterminowego dla obszaru edukacji - jest to badanie realizowane na zlecenie IZ PO WER na rzecz Instytucji Zarządzających RPO. W trakcie spotkania zostały omówione pierwsze wyniki badania oraz propozycje rekomendacji. Z racji na fakt, iż badanie dot. w dużej mierze regionalnych programów operacyjnych niezwykle istotny był liczny udział w dyskusji przedstawicieli instytucji zarządzających tym obszarem wsparcia w ramach programu. Badano technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu Ankietami objęto uczniów, nauczycieli, szkoły - analizowano bariery i trudności.

W trakcie dyskusji Zygmunt Mierzejewski zwrócił uwagę, że wynika ze wstępnych rekomendacji, zachowawcze stanowiska dyrektorów szkół utrudniające realizację innowacyjnych pomysłów nauczycieli. Dlatego usprawnianie innowacyjnych technik w wielu przypadkach przez nauczycieli jest utrudnione lub wręcz bojkotowane.

Standardy Ewaluacji oraz Dobre Praktyki w Zakresie Zamawiania i Realizacji Ewaluacji - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w porozumieniu z Polskim Towarzystwem Ewaluacyjnym planuje rozpoczęcie prac nad przeprowadzeniem aktualizacji standardów ewaluacji. Obecnie funkcjonujące standardy zostały wypracowane w ramach projektu „Wspólnie tworzymy standardy ewaluacji w Polsce” zrealizowanego przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne w 2008 roku. W proces aktualizacji standardów powinna zostać włączona jak najszersza grupa osób reprezentujących różne środowiska zajmujące się ewaluacją w Polsce. Udział przedstawicieli jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących w ramach polityki spójności będzie niewątpliwie ważnym elementem tego procesu.

Uczestnicy otrzymali dokument Standardy ewaluacji. Standardy ewaluacji zostały wypracowane w ramach projektu „Wspólnie tworzymy standardy ewaluacji w Polsce” realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne w 2008 roku. Opracowane standardy są efektem wspólnej pracy szerokich środowisk zajmujących się ewaluacją: przedstawicieli administracji publicznej i organizacji pozarządowych, pracowników firm realizujących badania ewaluacyjne, instytucji naukowych i niezależnych konsultantów. Standardy te powstały w wyniku doświadczeń zebranych przede wszystkim w procesie ewaluowania projektów finansowanych ze środków publicznych, jednak zasady te znajdują także zastosowanie w ewaluacjach prowadzonych w sektorze prywatnym oraz pozarządowym, a także w procesie ewaluacji wewnętrznych. Ewaluacja ma na celu poprawę jakości działań (w tym polityk publicznych) poprzez zwiększenie ich adekwatności, skuteczności, użyteczności, efektywności i trwałości. Opracowane Standardy ewaluacji mają na celu wsparcie osób zaangażowanych w proces ewaluacji w zapewnieniu jak najwyższej jakości prowadzonych ewaluacji. Standardy ewaluacji powinny służyć jako punkt odniesienia przy przygotowywaniu, zamawianiu, realizacji ewaluacji oraz wykorzystywaniu jej wyników. Zadaniem Standardów jest wskazanie osobom zaangażowanym w proces ewaluacyjny sposobu zapewnienia najwyższej jakości prowadzonych ewaluacji. Odwoływanie się stron zaangażowanych w proces ewaluacji do Standardów ewaluacji Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego ma na celu ujednolicenie rozumienia i wyrażenie obopólnej zgody co do respektowania podstawowych zasad etycznych procesu ewaluacji. Standardy ewaluacji mają charakter ogólny i traktują ewaluację jako instrument zarządzania w ramach demokratycznego ładu społecznego.

Ewaluator i zlecający powinni dbać o wysoką jakość ewaluacji na każdym etapie tego procesu. W tym celu powinni dysponować odpowiednim potencjałem i kompetencjami tj. wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym. Podstawowymi wartościami w procesie ewaluacji są: niezależność, rzetelność, uczciwość, obiektywizm, demokratyczny i etyczny charakter ewaluacji. Ewaluator i zlecający powinni zapewnić niezależny i bezstronny przebieg procesu ewaluacji, w tym wolny od jakichkolwiek nacisków przebieg formułowania wniosków i rekomendacji. Ewaluator powinien zachować neutralność światopoglądową w procesie ewaluacji, m.in. nie ujawniać swoich przekonań politycznych, religijnych, rasowych, itp. W badaniu ewaluacyjnym powinno się zapewnić równość wszystkich podmiotów oraz poszanowanie różnic, takich jak: różnice kulturowe, etniczne, światopoglądowe, religijne, polityczne, rasowe, niepełnosprawność, wiek, płeć, orientacja seksualna.

Następnie omówiono poszczególne rozdziały (planowane, realizacja, wykorzystanie)Wniesiono szereg uwag. Z inicjatywy ZM będziemy pracować do końca roku nad najlepszą formuła tego dokumentu.

ZM