Informacja z X spotkania Grupy roboczej ds. społeczeństwa KPO. 26.11.2020.

W posiedzeniu uczestniczył Zygmunt Mierzejewski.

Zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami OPZZ z poprzedniego posiedzenia przedstawiono podsumowanie dialogu nieformalnego z KE w obszarze spójność społeczna. Spotkanie odbyło się 18 listopada i dotyczyło rynku pracy, edukacji i przeciwdziałania ubóstwu. Zgodnie z oczekiwaniami KE przypomniała o konieczności uwzględnienia w treści proponowanych reform zagadnień z CSR 2019 i 2020.Reforma w KPO ma być jako połączenie działań legislacyjnych i inwestycyjnych w jedną całość. Konieczność prawidłowego doboru wskaźników i kamieni milowych jako kluczowego elementu KPO.


Odnośnie Edukacji:

Nauczyciele i pracownicy systemu oświaty powinni być jednym z głównych „celów” działań. Potrzeba więcej informacji na temat koordynacji edukacji ustawicznej oaz działań, które pozwolą na prowadzenie nowoczesnych zajęć praktycznych. Konieczność współpracy z KPRM/MC oraz z MKiŚ w zakresie działań dotyczących cyfryzacji i efektywności energetycznej systemu oświaty. Niekwalifikowalność działań planowanych względem Polaków poza granicami RP.


Odnośnie Przeciwdziałaniu ubóstwu:

Znaczenie procesu deinstytucjonalizacji jako ważnego elementu reformy – konieczność uszczegółowienia działań legislacyjnych. Konieczne większe doprecyzowanie proponowanych rozwiązań, szczególnie w zakresie wsparcia ekonomii społecznej i osób zagrożonych wykluczeniem społ. Konieczne jest uzupełnienie i wzmocnienie planowanych działań w zakresie lepszego ukierunkowania świadczeń społecznych oraz reformy systemu emerytalnego (w tym wydłużenia efektywnego wieku emerytalnego) w celu zapewnienia zgodności z CSR. Wątpliwości KE dot. kwalifikowalności niektórych propozycji pod kątem zgodności z rozporządzeniem ws. RRF i KPO – np. działania w zakresie zwiększania dostępu do mieszkalnictwa rodzinnego czy poprawy siły nabywczej rodzin z dziećmi


Odnośnie Rynku pracy:

Konieczność połączenia reformy związanej z aktywizacją zawodową opiekunów dzieci i osób zależnych z główną strategią rynku pracy. Potrzeba uzupełnienia KPO o działania służące integracji migrantów i ich rodzin („fully-fledged integration measures”). Istotnym elementem działań w obszarze rynku pracy powinny być rozwiązania, zmierzające do wydłużania aktywności zawodowej. Potrzeba uszczegółowienia kierunków działań wskazanych w fiszce reform


Dalsze kroki:

Do 26.11 resorty przygotowują poprawione fiszki reform

Fiszki reform posłużą do przygotowania projektu KPO

Spotkanie ws. KPO na poziomie politycznym z KE

Projekt KPO zostanie wysłany w połowie grudnia do KE

Dalsze ustalenia dot. systemu wdrażania KPO

ZM zapytał o nasze oczekiwania podczas spotkania ws. KPO na poziomie politycznym. Czy w obecnej sytuacji będzie dotrzymany termin grudniowy przekazania projektu KPO do KE? Czy przed przekazaniem odbędą się konsultacje w RDS?

W odpowiedzi strona rządowa poinformowała, że pracujemyzgodnie z harmonogramem a konsultacje są planowane, jak nie na RDS to w grupach roboczych.

Następnie przedstawiono prezentacje- jak przedstawiać WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY

Celem wpisywania informacji na temat projektów/programów do CST 2021 jest:

Identyfikacja potencjalnych potrzeb w zakresie wsparcia z KPO

stworzenie rankingu inwestycji wpisujących się w realizację reform w poszczególnych obszarach, w oparciu o kryteria przyjęte przez KK PR

możliwość wykorzystania wpisanych informacji do rozmów z KE na temat KPO

Przedstawiono kryteria ramowe, strategiczne i tematyczne. Prezentacja w załączeniu.

Zygmunt Mierzejewski