Ministerstwo Klimatu i Środowiska postanowiło zmienić zakres wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o zatrudnienie w Służbach Parków Krajobrazowych lub zatrudnione tam na poszczególnych stanowiskach. Przedstawiło w związku z tym projekt rozporządzenia w ramach konsultacji społecznych.

Osobami spełniającymi kwalifikacje do bycia zatrudnionym w Służbie Parków będą posiadający dyplom ukończenia studiów na określonym rozporządzeniu kierunku lub specjalności ujętej w danej dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej. Została zatem poszerzona lista akceptowanych kwalifikacji, co umożliwi pracę w parkach krajobrazowych szerszej niż obecnie grupie osób, w tym posiadającym dyplom ukończenia studiów w danej dziedzinie naukowej, a nie tylko w konkretnej specjalności. W swojej opinii do projektu rozporządzenia Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wyraziło jednak zaniepokojenie wskazanym w projekcie zakresem kwalifikacji. W praktyce będzie on bowiem pozwalał na zatrudnienie w Służbach Parków Krajobrazowych osób posiadających wykształcenie w dziedzinach nieprzygotowujących bezpośrednio do pracy w zakresie zadań realizowanych przez Służby z zakresu ochrony przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalności edukacyjnej na terenie parku krajobrazowego określonych w art. 107 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Wątpliwości budzi np. czy osoba posiadająca wykształcenie w zakresie nauki o kulturze i religii będzie w odpowiednio przygotowana do wykonywania zadań w parkach krajobrazowych.

Ustawa o ochronie przyrody określa dla Służb Parków Krajobrazowych takie zadania jak w szczególności inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochronę tworów i składników przyrody nieożywionej, identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych parku krajobrazowego oraz realizacja zadań związanych z ochroną innych form ochrony przyrody w granicach parku krajobrazowego. Zadania wskazane w ww. ustawie wymagają od pracowników Służb specjalistycznej wiedzy, której zdobycie umożliwia wykształcenie w obecnie wymaganych dziedzinach nauki takich jak przyroda, inżynieria środowiska czy leśnictwo.

W ocenie OPZZ, rozszerzenie możliwości zatrudnienia w Parkach osób posiadających wykształcenie wyższe w takich wiodących dyscyplinach naukowych jak np. nauki o kulturze i religii, architektura i urbanistyka czy archeologia wpłynie negatywnie na możliwość efektywnej realizacji zadań określonych w ustawie o ochronie przyrody. Dlatego skierowaliśmy do Ministerstwa Środowiska i Klimatu postulat o dostosowanie w projekcie rozporządzenia zakresu wymaganych kwalifikacji do zadań realizowanych przez Służby Parków Krajobrazowych.

Podczas przygotowania opinii współpracowaliśmy ze Związkiem Zawodowym Budowlani, w tym z jego Związkiem Zawodowym ds. Parków Narodowych.

(KP)