W dniu 19 lutego 2021 roku odbyło się wideo posiedzenie Rady Rynku Pracy, w którym Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych reprezentował Sebastian Koćwin, Wiceprzewodniczący OPZZ.

Tematami wiodącymi posiedzenia były:

  • Projekt planu finansowego Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2021 rok.
  • Informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Technologii w sprawie planowanych działań oraz projektach Ministerstwa na 2021 rok w obszarze rynku pracy.
  • Plan pracy RRP na 2021 rok.
  • Informacja MRPiT w sprawie obecnej sytuacji gospodarczej w kontekście rynku pracy.

Rada Rynku Pracy wydała negatywną opinię na temat projektu planu finansowego Funduszu Pracy na 2021 rok oraz pozytywną opinię na temat projektu planu finansowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2021 rok.

Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin wyraził negatywne stanowisko wobec planu wydatkowania środków Funduszu Pracy na 2021 rok na działania niezwiązane z jego ustawowymi zadaniami. Uzasadnił to tym, że trudno jest zaakceptować taki sposób prowadzenia polityki finansowej Funduszu, zwłaszcza w kontekście wysokości i skali wypłacanych świadczeń dla osób bezrobotnych w Polsce, które należą do jednego z najniższych w Unii Europejskiej. Postulat OPZZ powtarzany od lat odnośnie do konieczności zwiększenia zasiłku dla bezrobotnych do poziomu co najmniej 50 proc. ostatnio pobieranego wynagrodzenia jest jak najbardziej uzasadniony i w obecnej sytuacji rynku pracy wręcz niezbędny do realizacji. Negatywnie ocenił również obniżenie podstawy wymiaru składek na Fundusz Pracy z 2% na 1%. Przypomniał, że głównymi przychodami Funduszu są obowiązkowe składki opłacane przez pracodawców za zatrudnionych pracowników. OPZZ uznaje za konieczne wprowadzenie społecznego nadzoru nad Funduszem i umożliwienie partnerom społecznym wpływu na dysponowanie środkami zgromadzonymi na Funduszu Pracy. Fundusz Pracy jest źle zarządzany i jedynie społeczna kontrola związków zawodowych i organizacji pracodawców wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego może to zmienić.

Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin pozytywnie ocenił fakt, że uwzględniono sprzeciw OPZZ i w projekcie planu finansowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rok 2021 nie ujęto zadań niezwiązanych z celami powołania Funduszu.

Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Technologii przybliżył planowane projekty Ministerstwa na rok 2021 w obszarze rynku pracy, między innymi plany zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Plany Ministerstwa obejmują przede wszystkim reformę funkcjonowania urzędów pracy oraz oddzielenie statusu bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego. Na wniosek Sebastiana Koćwina przedstawiciel Ministerstwa zobowiązał się do przesłania analizy Ministerstwa Finansów, która zdaniem Ministerstwa uzasadnia zaplanowane zmiany.

KD

Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ