17 stycznia 2020 r. odbyły się warsztaty Instytucji Zarządzającej PO WER poprzedzające XXVI posiedzenie KM PO WER. W warsztatach uczestniczyli członkowie OPZZ:Aleksandra Wąsik i Zygmunt Mierzejewski

W trakcie warsztatów omawiane były:

:1. Fiszka konkursu - Metainkubator - sieciowanie podmiotów działających na rzecz zwiększenia poziomu wykorzystania innowacji społecznych (Działanie 4.1, Innowacje społeczne)
Temat – wsparcie rozwoju ekosystemu innowacji społecznych w Polsce. Cel – wsparcie rozwoju ekosystemu innowacji społecznych poprzez sieciowanie podmiotów działających w sferze innowacji społecznych w celu zapewnienia lepszych warunków do inicjowania, rozwijania oraz upowszechniania/skalowania innowacji społecznych w Polsce. Doświadczenia z dotychczas realizowanych konkursów na inkubację innowacji społecznych pokazują, że wśród oferowanych w ich ramach form wsparcia brakuje narzędzi, które służyłyby do rozwoju ekosystemu innowacji społecznych. Dlatego niezbędnym jest ich stworzenie, co będzie sprzyjać jak najbardziej efektywnemu osiągnięciu celu wyznaczonego dla działania 4.1. Jest też aktualnie dobry moment na ten rozwój, bo można będzie do tego wykorzystać potencjał w obszarze innowacyjności społecznej, drzemiący w osobach fizycznych, grupach nieformalnych czy podmiotach pozarządowych, prywatnych lub publicznych, jaki został uwolniony dzięki inkubatorom innowacji społecznych, które były lub są prowadzone w ramach ww. konkursów. Zadanie wsparcia rozwoju ekosystemu innowacji społecznych zostanie zrealizowane poprzez utworzenie organizacji parasolowej, tzw. metainkubatora.

Celem działania metainkubatora będzie stworzenie sieci współpracy na rzecz rozwoju ekosystemu innowacji społecznych. Rolą metainkubatora będzie przede wszystkim sieciowanie podmiotów zainteresowanych współpracą na rzecz innowacji społecznych, wsparcie procesu inkubowania innowacji, wymianę doświadczeń i wiedzy między członkami sieci, działania na rzecz upowszechniania i skalowania najlepszych innowacyjnych rozwiązań, a także podejmowanie inicjatyw skierowanych na zewnątrz, służących promowaniu kultury eksperymentowania, wzmacnianiu kompetencji w obszarze zarządzania zmianą u lokalnych liderów czy budowaniu otwartości na innowacyjność społeczną na poziomie władz samorządowych. Metainkubator będzie ściśle współpracował z IZ POWER, tak aby na bieżąco reagować na potrzeby związane ze wsparciem rozwoju ekosystemu innowacji społecznych w Polsce. Stworzenie sieci podmiotów zajmujących się inkubacją innowacji społecznych zwiększy ich efektywność w działaniu, nada walor wpływu poprzez łączenie potencjałów i pomysłów, da przestrzeń do dzielenia się doświadczeniem, ułatwi wymianę wiedzy, pozwoli na uspójnianie wiedzy i wypracowanie dobrych praktyk, sprzyjać będzie także poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dzięki integracji środowiska i współpracy z kluczowymi interesariuszami powstawania i rozwoju innowacji – administracją publiczną centralną i samorządową, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami edukacyjnymi, biznesem i mediami. Metainkubator będzie mógł pełnić rolę rzecznika / lobbysty na rzecz lepszego wykorzystania nowych, skuteczniejszych rozwiązań w radzeniu sobie z wyzwaniami społecznymi współczesnej Polski Uruchomienie działalności metainkubatora pozwoli na wdrożenie rekomendacji z ewaluacji przyjętej przez KM POWER (Raport dla badania pn. „Ewaluacja innowacji społecznych w ramach Programu POWER).

2. Fiszka konkursu - Skalowanie innowacji społecznej:  "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży"  (Działanie 4.1, Innowacje społeczne) Celem skalowania innowacji społecznych jest zapewnienie możliwości wykorzystania rozwiązań, które zostały już opracowane, ale miały dotąd ograniczony terytorialnie bądź sektorowo zasięg oraz tych, które były stosowane przez pojedyncze podmioty i nie funkcjonują na dużą skalę. W planowanym konkursie skalowany będzie model Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży opracowany w projekcie Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę wybranym w konkursie Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi ogłoszonym przez IZ PO WER w ramach Działania 4.1. PO WER w 2015 r. Obecnie model jest wdrażany w projekcie wybranym w II etapie konkursu. Projekt jest realizowany m.in. przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w warszawskiej dzielnicy Bielany. Model zakłada utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży (ŚCZP), obejmującego trzy zintegrowane rodzaje działań: profilaktykę zaburzeń Zdrowia psychicznego, usługi medyczne oraz oparcie społeczne.

Podstawowe zadania ŚCZP obejmują w szczególności: - koordynację i integrację wsparcia w partnerstwie formalnym oraz nieformalnym (pozostałe podmioty wdrożenia) w ramach Centrum Koordynacji wraz z infolinią dla pacjentów i ich rodzin, - tworzenie mechanizmów i standardów współpracy instytucjonalnej z podmiotami istniejącymi na terenie wdrożenia w ramach sieci koordynacji w Centrum Koordynacji,–prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży, która jest realizowana w domu lub w podmiotach oświaty lub oparcia społecznego lub w innych miejscach pobytu dziennego dzieci i młodzieży, - prowadzenie usług ambulatoryjnych specjalistycznych w ramach psychoterapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej oraz par dla dzieci i młodzieży, poradnictwa psychologicznego, świadczeń lekarskich psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, psychoedukacji i wsparcia psychospołecznego dla rodzin, dzieci i młodzieży, - prowadzenie pomocy doraźnej dla opiekunów prawnych dzieci i młodzieży.

Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS. - poradnictwo dla specjalistów z podmiotów oświaty, oparcia społecznego oraz innymi podmiotami pracującymi z rodzinami, dziećmi i młodzieżą w obszarze zdrowia psychicznego, - realizacja usług całodobowych, które powinny być realizowane w ramach hostelu dla młodzieży od 16 r.ż., - profilaktyka, edukacja, informacja – ich celem jest wzmocnienie zdrowia psychicznego poprzez organizację spotkań edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci w szkołach podstawowych i średnich, rodziców w czasie wywiadówek oraz specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą, - wsparcie rodzin, dzieci i młodzieży powinno być ujęte w ramach indywidualnego planu zdrowienia dzieci.

ZM zapytał twórców projektu jak ma wyglądać pomoc rodzicom podczas wywiadówek. Uzyskał informację, że w projekcie jest skrót myślowy. Jak będą mieli rodzice problemy na wywiadówkach to trzeba dojść przyczyn i potem razem z dzieckiem i otoczeniem ( rodzina, szkoła przeprowadzi ocenę skali pomocy)

3. Fiszka konkursu w obszarze utrzymania aktywności zawodowej osób w wieku emerytalnym (Działanie 4.3, Współpraca ponadnarodowa)Wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi. Konkurs przewiduje możliwość realizacji projektów współpracy ponadnarodowej w temacie: Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym. Realizacja projektu współpracy ponadnarodowej obejmuje 6 etapów: 1) Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym; 2) Testowanie wypracowanego rozwiązania w grupie docelowej projektu z ewentualnym wsparciem partnera ponadnarodowego; 3) Analiza efektów testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii eksperta/ów merytorycznych oraz wsparcia partnera ponadnarodowego; 4) Opracowanie ostatecznej wersji produktu (modelu, narzędzia lub rozwiązania) gotowej do wdrożenia z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzonej analizy z uwzględnieniem wsparcia partnera ponadnarodowego; 5) Działania związane z wdrożeniem rozwiązania do praktyki, z ewentualnym wsparciem partnera ponadnarodowego; 6) Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika (którym może być także beneficjent lub partner/rzy krajowy/i), w celu zapewnienia skutecznej trwałości stosowania rozwiązania wypracowanego w projekcie współpracy ponadnarodowej.

W projekcie wykorzystywane zostaną przynajmniej dwa rodzaje działań współpracy ponadnarodowej spośród następujących: 1) wypracowanie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń; 2) transfer, zaadaptowanie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń; 3) równoległe tworzenie i wdrożenie nowego/ych rozwiązań; 4) wymiana informacji i doświadczeń, przy czym jednym z obowiązkowych działań jest wymiana informacji i doświadczeń. Rozwiązanie wypracowane w projekcie zawiera następujące elementy: 1. model utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym poprzez wsparcie pracodawców w przygotowaniu MMŚP do utrzymania w zatrudnieniu pracowników po osiągnięciu wieku emerytalnego; 2. model przygotowania pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym do pozostania na rynku pracy.

Przedstawiciele OPZZ zwrócili uwagę, że pominięcie w projekcie dużych firm to duży błąd. AW przytoczyła niezależne badania jakie są w OPZZ prowadzone i z których wynika potrzebę rozwijania tego typu działań w dużych firmach. ZM przypomniał, że musi powstać projekt w każdej z grup, wtedy można mówić o całościowych wnioskach. KE ma zastanowić się nad ty tematem.

ZM