Międzyresortowy Zespół do spraw Strategii „Europa 2020” spotkał się 29 października br. na kolejnym posiedzeniu w tym roku. W jego trakcie omówiono sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Reform 2019-2020 za okres kwiecień - wrzesień 2019 r. W tym punkcie porządku obrad OPZZ wskazało na wielokrotne przypadki naruszania przez rząd ustawowego trybu i terminu przeprowadzania konsultacji społecznych. Skierowało także pod adresem ministra zdrowia pytania dotyczące realizacji pilotażu nowego modelu opieki koordynowanej POZ+ w ramach zmian modelu organizacyjnego podstawowej opieki zdrowotnej oraz projektu ,,Wprowadzenie nowoczesnych e – usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez ministra zdrowia”.

W drugim punkcie porządku obrad omówiono plan prac Zespołu w drugim półroczu 2019 r. i pierwszym półroczu 2020 r. OPZZ zgłosiło wniosek o poszerzenie harmonogramu prac Zespołu o kwestię Europejskiego Filara Praw Socjalnych.

Na zakończenie prac odbyła się dyskusja na temat przyszłości Zespołu w związku z zakończeniem realizacji strategii „Europa 2020”. Zespół rozważał, jak należałoby ukształtować skład, zadania i zasady funkcjonowania Zespołu w przyszłej dekadzie, w przypadku przyjęcia przez Unię Europejską nowej strategii społeczno-gospodarczej. Przy czym, wobec niepewności co do kształtu strategii zastępującej strategię „Europa 2020”, a zwłaszcza sposobu zapowiadanego włączenia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w proces Semestru Europejskiego, przewodniczący Zespołu poddał pod dyskusję wyłącznie stronę organizacyjną prac Zespołu, nie odnosząc się do kwestii merytorycznych przyszłych prac.

W trakcie debaty OPZZ wskazało, że podobnie jak Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uznaje za ważne i konieczne rozpoczęcie dyskusji o przyszłości funkcjonowania Zespołu. Inaczej jednak niż strona rządowa oceniamy dotychczasowe jego funkcjonowanie; inaczej też definiujemy bariery, które utrudniają efektywne działanie Zespołu. Mamy też inne zdanie w sprawie wizji jego dalszej działalności. Po pierwsze, uważamy, że obecna dyskusja o stronie organizacyjnej Zespołu nie może abstrahować od kwestii merytorycznych, którymi zajmie się w przyszłości Zespół. Będą one bowiem determinowały sposób, w jaki Zespół będzie procedował. Po drugie. OPZZ odrzuciło zaproponowane przez przewodniczącego Zespołu trzy koncepcje funkcjonowania Zespołu i przedstawiło własną, uznając, że celem zmian w Zespole powinno być pogłębienie dialogu społecznego i stworzenie narzędzi zwiększenia jego skuteczności. W naszej ocenie prace Zespołu powinny być prowadzone z poszanowaniem kompetencji Rady Dialogu Społecznego, w ramach której ustalono tryb prac nad Semestrem. Niezbędne jest także instytucjonalne wsparcie prac Zespołu poprzez wyposażenie go w narzędzia promujące rozpoznawalność Semestru oraz wzmacniające potencjał partnerów społecznych. Dyskusja na ten temat będzie kontynuowana na kolejnych posiedzeniach Zespołu.

W posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu do spraw Strategii „Europa 2020” uczestniczył Norbert Kusiak, ekspert OPZZ.

(nq)