Wczoraj (16 lipca br.) w Sejmie, na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Projekt realizuje wielokrotnie podnoszony przez OPZZ postulat wyłączenia dodatku stażowego z wynagrodzenia minimalnego. Komisja opowiedziała się za jego przyjęciem. Dziś w Sejmie odbędzie się głosownie w tej sprawie. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

Ekspert OPZZ, Norbert Kusiak poparł rozwiązania zawarte w projekcie ustawy i zaapelował o szybkie uchwalenie nowego prawa, wskazując, że projekt uzyskał akceptację strony pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego. Podkreślił ponadto, że po wejściu w życie ustawy zostanie rozwiązany co prawda problem dodatku stażowego, ale inne dodatki np. dodatek za pracę w warunkach szkodliwych czy dodatek do wynagrodzenia za pracę zmianową wciąż będą wliczane do płacy minimalnej. Dlatego OPZZ opowiada się za wyłączeniem wszystkich dodatków z wynagrodzenia minimalnego. W konsekwencji minimalne wynagrodzenie stałoby się kategorią jednoskładnikową, wynagrodzeniem zasadniczym, co przywracałoby właściwą funkcję dodatkom i składnikom wynagrodzenia.

Norbert Kusiak zwrócił także uwagę, że OPZZ oczekuje zapewnienia w budżecie państwa na rok 2020 środków finansowych na wzrost wydatków instytucji sektora publicznego z tytułu zmiany wysokości płacy minimalnej i wyłączenia dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia. Jest to istotne dla wielu podmiotów. Niezagwarantowanie jednostkom sektora publicznego wystarczających środków finansowych na kolejny rok spowoduje, że będą redukowane inne dodatki do wynagrodzenia lub premie, które otrzymują pracownicy. Tym samym pozytywne efekty wzrostu płacy minimalnej i wyłączenia dodatku stażowego z płacy minimalnej zostaną osłabione. Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnił OPZZ, że w projekcie budżetu państwa na rok 2020 zostaną zagwarantowane środki finansowe na ten cel w odpowiedniej wysokości.

(nq)