W dniu 25 maja br., na kolejnym posiedzeniu, zebrał się Zespół ds. budżetu wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS.

W pierwszym punkcie porządku obrad omówiono kryteria dochodowe w pomocy społecznej. Strona rządowa zaproponowała podwyższenie wysokości kwot kryteriów dochodowych od 1 stycznia 2022 r. dla osoby samotnie gospodarującej do 776 zł (co będzie stanowić wzrost o 11%, tj. o 75 zł), a dla osoby w rodzinie do 600 zł (co będzie stanowić wzrost o ok. 14%, tj. o 72 zł). OPZZ zajęło stanowisko, że zaproponowane kwoty kryteriów dochodowych nie gwarantują, że w najbliższych latach świadczenia pieniężne z pomocy społecznej będą wypłacane w gospodarstwach domowych, w których dochód na osobę będzie równy bądź wyższy od wartości minimum egzystencji. Już obecnie w gospodarstwach pracowniczych 2 - osobowych oraz w rodzinach z dziećmi wysokość kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie jest niższa od oszacowanej wartości minimum egzystencji na osobę w rodzinie w 2020 r., ta sama sytuacja dotyczy rodziny 3-osobowej z jednym dzieckiem starszym. Dokonując oceny propozycji weryfikacji kryteriów w 2021 roku należy brać pod uwagę, aby przyjęte kwoty kryteriów dochodowych były realne w 3-letnim okresie obowiązywania, tj. do 2024 roku. Zwrócono ponadto uwagę na fakt, że przy ustalaniu kwot kryteriów dochodowych uwzględniany jest wyłącznie próg interwencji socjalnej, podczas gdy w ocenie OPZZ propozycja kryteriów dochodowych w pomocy społecznej powinna uwzględniać pełny próg interwencji socjalnej (dla gospodarstw domowych ogółem w przypadku osoby w rodzinie oraz dla gospodarstwa jednoosobowego) oraz skumulowany, prognozowany wskaźnik inflacji na kolejne 3 lata. Zgodnie z propozycją OPZZ kryteria będą wynosić dla osoby samotnie gospodarującej 834 zł, co stanowi wzrost o 133 zł wobec obowiązującej wartości kryterium dochodowego (wzrost o 18,9 proc.), a dla osoby w rodzinie – 645 zł, co stanowi wzrost o 117 zł wobec obowiązującej wartości kryterium dochodowego (wzrost o 22,1 proc.) Strona rządowa w odpowiedzi na zgłoszone uwagi skomentowała, że należy pamiętać o tym, że do dochodów przy ubieganiu się o pomoc przyznawaną w ramach przepisów ustawy o pomocy społecznej nie wlicza się transferów społecznych, tj. świadczenia wychowawczego wypłacanego w ramach programu „Rodzina 500+” oraz świadczenia dobry start przyznawanego w ramach programu „Dobry start”, które wpływają na poprawę sytuacji bytowej polskiego społeczeństwa.

Następnie Zespół omówił poselski projekt ustawy o ograniczeniu różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Projektodawcy proponują wprowadzenie obowiązku monitoringu oraz corocznego informowania ministra właściwego do spraw pracy o procentowych różnicach pomiędzy płacami kobiet i mężczyzn. Obowiązek sprawozdawczy dotyczyłbym pracodawców zatrudniających ponad 20 pracowników. Zbiorczą informację na temat luki płacowej w firmach, celem zaopiniowania, otrzymywałaby Rada Dialogu Społecznego. Jeżeli u danego pracodawcy zidentyfikowane zostałyby różnice płacowe, to musiałby on podjąć działań naprawcze. Z uwagi na fakt, że luka płacowa w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce wynosi około 19% i utrzymuje się na tym poziomie przez ostatnie 20 lat, OPZZ uznało za konieczne pilne podjęcie działań, które zmniejszą dysproporcje w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Pamiętać należy, że likwidacja luki płacowej to jeden z czynników niezbędnych dla pożądanych zmian na rynku pracy: większego włączenia kobiet w aktywność zawodową i zmniejszenia ryzyka niskich emerytur w przyszłości. To także wyższe dochody z podatków, z których finansowane są świadczenia socjalne. 

Stanowiska OPZZ w zakresie kryteriów dochodowych w pomocy społecznej i luki płacowej zaprezentowali eksperci OPZZ: Katarzyna Duda i Norbert Kusiak.

KD, (nq)