Wczoraj, 10 lipca br., po kilku godzinach dyskusji, Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS doszedł do wniosku, że wypracowanie wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie Założeń projektu budżetu państwa na rok 2020 nie jest możliwe z uwagi na zbyt duże różnice w ocenie sytuacji makroekonomicznej oraz oczekiwań odnośnie do kształtowania się polityki państwa w zakresie wynagrodzeń, w tym płacy minimalnej.

Wiceminister finansów Leszek Skiba przedstawił informację o planowanych środkach na wynagrodzenia w państwowych jednostkach sfery budżetowej w podziale na poszczególne grupy pracownicze. Udzielił także odpowiedzi na pytania partnerów społecznych dotyczące płac, założeń projektu budżetu państwa na rok 2020 oraz podatkowych inicjatyw rządu. OPZZ zakwestionowało m.in. przyjęty przez rząd wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok przyszły (102,5%), wskazując na ryzyko ewentualnej korekty w tym zakresie, skrytykowało tryb prac nad ustawą dotyczącą zerowego PIT-u dla młodych, jak również skalę planowanej obniżki podatku PIT (z 18% do 17%) i podniesienia zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów. Odpowiedziało się ponadto za odmrożeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W odpowiedzi na nasz wniosek Ministerstwo Finansów zadeklarowało, że odpis na ZFŚS w 2020 będzie wyliczany na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. Dziś brane jest pod uwagę wynagrodzenie z roku 2013. Jeśli rząd dotrzyma słowa odpis na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy wzrośnie w 2020 r. z 1229,30 zł do 1550,26 zł, tj. o 320,96 zł tj. (26,1%).

W dalszej części obrad Zespół podjął próbę wypracowania projektów stanowisk Rady Dialogu Społecznego w sprawie: propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok 2020.

Do konstrukcji Założeń projektu ustawy budżetowej na rok 2020 przyjęto założenie, że wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wyniesie 106,0% w ujęciu nominalnym. OPZZ nie wyraziło zgody na proponowany przez rząd wskaźnik wzrostu, podkreślając spadający udział wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej w PKB na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. OPZZ zaapelowało do pracodawców, którzy poprali propozycję rządu, o zmianę swojego stanowiska. Ostatecznie nie udało się osiągnąć porozumienia.

W zakresie wzrostu płacy minimalnej w przyszłym roku osiągniecie kompromisu również było niemożliwe. Wiceminister finansów Tomasz Robaczyński oraz przedstawiciele Ministerstwa Rodzinny, Pracy i Polityki Społecznej przekonywali, że propozycja strony rządowej (2450 zł) jest optymalna, ale strony pozostały przy zgłoszonych wcześniej oczekiwaniach. OPZZ podtrzymało związkową propozycję wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę do 2520 zł i wskazało, że propozycja rządu, pomimo wzrostu płacy minimalnej o 200 zł, pogorszy relację płacy minimalnej do płacy przeciętnej, z deklarowanych przez rząd 47,2% w roku 2019 do 46,9% w 2020 r. Oddala to Polskę od osiągnięcia przez płacę minimalną poziomu 50% płacy przeciętnej i cofa nas do relacji odnotowanej w roku 2015.

W kolejnym punkcie porządku obrad kontynuowano dyskusję nad przeglądem systemu podatkowego. Przeanalizowano zgłoszone w ubiegłym miesiącu przez 2 organizacje związkowe i 2 organizacje pracodawców analizy dotyczące systemu podatkowego; następnie określono wspólne dla stron priorytety oraz przyjęto harmonogram dalszych prac.

OPZZ na posiedzeniu Zespołu reprezentowali członkowie Zespołu: Roman Piotrowski, członek Rady i Prezydium OPZZ oraz Norbert Kusiak, ekspert OPZZ.

(nq)