W siedzibie OPZZ, 17 października 2018 r., odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komisji Gospodarki i Systemu Ekonomicznego OPZZ. Komisja została powołana przez Prezydium OPZZ w celu pełnienia dla OPZZ funkcji opiniodawczo-doradczej. Opiekę nad działaniem Komisji w latach 2018-2022 sprawuje wiceprzewodniczący OPZZ, Piotr Ostrowski, który poprowadził jej pierwsze obrady. Komisja zorganizowała swoje prace pod względem formalnym. Przeprowadzono wybory na przewodniczącego Komisji, którym został wybrany Zygmunt Mierzejewski ze Związku Zawodowego Inżynierów i Techników. Na funkcję przewodniczącego Komisji zostanie od powołany przez najbliższe Prezydium OPZZ. Ponadto dokonano wyboru czterech wiceprzewodniczących Komisji, którymi zostali: Elżbieta Aleksandrowicz z NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości, Wojciech Kozak ze Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Azotowych „Puławy”, Zdzisław Sybilski z Oddziału ZNP przy Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Piotr Szumlewicz z Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego. Komisja omówiła ponadto obszary tematyczne, które będą przedmiotem jej prac. Będą to w szczególności kwestie związane z realizacją przez OPZZ jego Programu na lata 2018-2022, w tym wyzwania kraju w zakresie polityki płacowej, podatkowej, inwestycyjnej i społecznej. Prace Komisji będą miały na uwadze także przyjętą przez rząd Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i konieczność odejścia od konkurowania w gospodarce niskimi płacami na rzecz wzrostu jej innowacyjności i zaawansowania technologicznego.

(KP)