Czy Polska ustanowi ambitne cele w zakresie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych? – 

Katarzyna Pietrzak, Wydział Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ


Ministerstwo Rozwoju i Technologii zorganizowało robocze spotkanie z partnerami społecznymi działającymi w ramach Zespołu ds. strategii „Europa 2020” w sprawie celów krajowych do 2030 roku w zakresie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.

W spotkaniu uczestniczyły w Katarzyna Duda i Katarzyna Pietrzak z Biura OPZZ.

Komisja Europejska opublikowała 4 marca br. Plan Działania dla wdrożenia Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Plan określa działania, które Komisja Europejska zobowiązała się podjąć w zakresie Filaru. Plan działania to także dokument programowy Unii Europejskiej na obecną dekadę, do 2030 r. Dokument ten można zatem uznać w pewnym zakresie jako kontynuację strategii „Europa 2020” w obszarze społecznym. Do tej pory bowiem Komisja Europejska nie przedstawiła strategii, która miałaby zastąpić strategię „Europa 2020”. W obszarze polityki klimatycznej, strategiczną rolę odgrywa Europejski Zielony Ład. Mówi się również o inkorporacji Celów zrównoważonego rozwoju Agendy ONZ 2030 do polityki unijnej w ramach zarządzania gospodarczego (tzw. Semestru Europejskiego).

Choć Filar zawiera 21 punktów w szeroko rozumianych obszarach społecznych, w Planie Komisja Europejska przedstawiła trzy nowe główne cele UE tylko w zakresie zatrudnienia, umiejętności i ochrony socjalnej, które mają zostać osiągnięte do 2030 r.:

  • co najmniej 78 proc. osób w wieku 20–64 lat powinno mieć zatrudnienie;
  • co najmniej 60 proc. wszystkich osób dorosłych powinno każdego roku uczestniczyć w szkoleniu;
  • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powinna zostać ograniczona o co najmniej 1,5 mln.

Ministerstwo poprosiło o uwagi do przygotowanych propozycji krajowych celów w ww. obszarach. W obszarze zatrudnienie zaproponowano dla Polski cel do roku 2030: 78% (tyle procent osób w Polsce, w wieku 20-64 lata, powinno mieć zatrudnienie). W zakresie rozwój umiejętności 51,7 % wszystkich osób dorosłych ma do 2030 r. w Polsce uczestniczyć każdego roku w szkoleniu. Natomiast w przypadku ochrony socjalnej cel to o 1,5 mln mniej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 2030 r.

OPZZ nie zgłosiło uwag do zaproponowanych celów. Istotna będzie w ich obszarze realna polityka prowadząca do osiągnięcia zamierzonego efektu w obszarach dotyczących zatrudnienia, umiejętności i ochrony socjalnej. Zostały jednak zgłoszone przez OPZZ dodatkowe dwie propozycje celów krajowych do 2030 roku dla Polski w zakresie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, przygotowane w Wydziale Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ:

  • wzrost współczynnika aktywności zawodowej kobiet,
  • zmniejszenie skali zatrudnienia terminowego.
Sytuacja w tych dwóch obszarach wymaga interwencji w ramach polityk publicznych. W ocenie OPZZ, ustanowienie tych celów w ramach realizacji przez Polskę Filara, wraz z odpowiednio ambitnymi wskaźnikami w ich zakresie, będzie stymulować działania wspierające udział kobiet w rynku pracy oraz ograniczające zatrudnienie terminowe.

Ministerstwo nie zadeklarowało podczas spotkania woli uzupełnienia celów o proponowane przez OPZZ, będzie jednak analizować uwagi zgłoszone podczas spotkania partnerów społecznych.

Cele krajowe dla Europejskiego Filara Praw Socjalnych, które Polska opracowała zostaną jeszcze we wrześniu przedstawione Komisji Europejskiej i będą przedmiotem dialogu z tym unijnym organem.

(KP)