OPZZ, Forum Związków Zawodowych oraz NSZZ „Solidarność” osiągnęły porozumienie w sprawie wzrostu w 2022 roku: wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Centrale związkowe uważają, że:

  • wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien wynosić nie mniej niż 8,5%;
  • wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien wynosić nie mniej niż 12%;
  • wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien wynosić nie mniej niż 10,71%.
  • wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2021 roku, o którym mowa w art. 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwiększony o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2021.

Niezależnie od powyższego, strona pracowników zwraca uwagę, że oczekuje przy tym dodatkowego zwiększenia kwoty wolnej od podatku i pracowniczych kosztów uzyskania przychodów oraz ustanowienia mechanizmu ich corocznej waloryzacji, które będą istotnym elementem wzrostu wynagrodzenia netto osób najmniej zarabiających.

Mając na uwadze nieadekwatność obecnego systemu waloryzacji emerytur i rent, centrale związkowe wskazują na potrzebę systemowego zagwarantowania waloryzacji najniższych świadczeń emerytalno-rentowych, w taki sposób, aby zapewniała ona utrzymanie siły nabywczej tych świadczeń, uwzględniając jednocześnie wzrost gospodarki krajowej.

Strona pracowników zastrzegła sobie prawo korekty zaproponowanych wzrostów wynagrodzeń oraz emerytur i rent w przypadku zmiany przez stronę rządową prognozowanych wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2022 rok.

Z treścią wspólnego stanowiska można zapoznać się TUTAJ

(nq)