Rada Dialogu Społecznego, przy współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych i Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii. organizuje konferencję dotyczącą zamówień publicznych. 

Konferencję  zaplanowano na 29 listopada 2018 r. a odbędzie się ona w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. A. Bączkowskiego, ul. Bolesława Limanowskiego 23 w Warszawie. Poniżej szczegóły konferencji. 

Zainteresowanie udziałem w wydarzeniu należy zgłaszać do 26 listopada br. na adres:  rds@cpsdialog.gov.pl.


KONFERENCJA RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

„ZAMÓWIENIA PUBLICZNE OKIEM PARTNERÓW SPOŁECZNYCH”


09:00-9:30

Rejestracja gości

9:30-10:15

PANEL I OTWIERAJĄCY (Rola partnerów społecznych w kreowaniu polityki zamówień publicznych – dotychczasowe doświadczenia)

10:15-11:15

PANEL II (Stosowanie klauzul społecznych)

11:15-12:15

PANEL III (Jakość realizacji wymogu zatrudnienia w zamówieniach publicznych)

12:15-12:30

Przerwa kawowa

BLOK TEMATYCZNY: WYZWANIA DLA NOWEGO PZP

12:30-13:30

PANEL IV (Funkcja in-house w realizacji zadań publicznych)

13:30-14:00

Prezentacja raportu dot. MŚP

14:00-15:00

PANEL V (Rola mediacji w zamówieniach publicznych)

15:00 – 16:00

Obiad


PANEL I

Tytuł:Rola partnerów społecznych w kreowaniu polityki zamówień publicznych – dotychczasowe doświadczenia

Opis: Celem dyskusji będzie przedstawienie roli partnerów społecznych w pracach nad rozwiązaniami ułatwiającymi funkcjonowanie zamówień publicznych, ze wskazaniem zebranych doświadczeń, oraz dalszych rekomendacji do prac.

Przewidywany czas trwania: 45 minut

Prelegenci:

 • Prowadzenie: Dobrawa Biadun, ekspert Konfederacji Lewiatan, Przewodnicząca doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych RDS
 • Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
 • Hubert Nowak, p.o. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
 • Marek Kowalski, Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

PANEL II

Tytuł:Klauzule społeczne – jak zwiększyć rolę aspektów społecznych i środowiskowych w zamówieniach publicznych

Opis: Instytucje publiczne powinny poprzez zamówienia publiczne nie tylko dokonywać zakupów, ale także realizować politykę społeczną i środowiskową. Wymagają tego wyzwania związane m.in. z potrzebą aktywizacji grup defaworyzowanych na rynku pracy oraz zwiększenia innowacyjności gospodarki, jak również konieczność przekształcenia jej w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Jednym z narzędzi, które instytucje publiczne mogą zastosować w celu realizacji ww. polityk są klauzule społeczne. Czy nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych z 2016 r. spowodowała zmianę praktyk zamawiających i zwiększenie skali wykorzystania klauzul społecznych oraz kryteriów prośrodowiskowych w zamówieniach publicznych? Jaka jest jakość realizacji tych klauzul? Czy nadal istnieją bariery stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych i jakie działania należy podjąć aby je przezwyciężyć? Czy do nowego prawa zamówień publicznych należy wprowadzić nowe klauzule społeczne?

Przewidywany czas trwania: 60 minut

Prelegenci:

 • Prowadzenie: Katarzyna Pietrzak, ekspert OPZZ, członek doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych RDS
 • Magdalena Olejarz, Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej UZP
 • Krzysztof Morawski, Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Drogownictwa RP
 • Roman Cieślak, p.o. dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Łodzi
 • Andrzej Panasiuk, Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli  w Warszawie

PANEL III

Tytuł: Jakość realizacji wymogu zatrudnienia w zamówieniach publicznych

Analiza dokumentacji na rynku zamówień publicznych przeprowadzona pod kątem obecności i właściwego zastosowania wymogu zatrudnienia wykazała wiele błędów. Zamawiający nieprawidłowo określają zakres osób objętych wymogiem zatrudnienia, natomiast wykonawcy stosują niezgodne z prawem praktyki w celu ominięcia wymogu. Jaki jest zakres tych nieprawidłowości? Czy naprawa tego stanu rzeczy wymaga zmian legislacyjnych, czy też wystarczą skuteczne i aktywne działania pozalegislacyjne?

Przewidywany czas trwania: 60 minut

Prelegenci:

 • Prowadzenie: Sylwia Szczepańska- ekspert NSZZ „Solidarność”, członek doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych RDS
 • Dariusz Mińkowski Zastępca Głównego Inspektora Pracy
 • Katarzyna Duda, ekspert Ośrodka Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a
 • Michał Kulczycki – Przewodniczący w NSZZ Solidarność Pracowników Ochrony, Cateringu i Sprzątania
 • Marek Kowalski, Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich
 • przedstawiciel Regionalnej Izby Obrachunkowej (TBC)

PANEL IV

Tytuł: Funkcja in-house w realizacji zadań publicznych

Opis: Uprawnienia zamawiających publicznych do kształtowania rynku w kontekście podstawowych celów regulacji dotyczących zamówień publicznych – konkurencyjność, innowacyjność, realizacja zadań publicznych. Dotychczasowe doświadczenia i wynikające z nich wnioski w kontekście ewentualnej potrzeby nowej regulacji.

Przewidywany czas trwania: 60 minut

Prelegenci:

 • Prowadzenie: Wojciech Hartung -ekspert Konfederacji Lewiatan, członek doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych RDS
 • Tomasz Krzyżanowski – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
 • Marek Wójcik- przedstawiciel Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu w Radzie Dialogu Społecznego

Prezentacja raportu dot. MŚP

Rada Dialogu Społecznego zleciła wykonanie ekspertyzy na potrzeby prac doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych RDS w zakresie zabezpieczenia interesu pracowników i pracodawców w nowej ustawie prawo zamówień publicznych. Ekspertyza zostanie zaprezentowana przez Pana Franciszka Łapeckiego i Grzegorza Wicika.

Ekspertyza obejmowała następujący zakres tematyczny:

1) bariery dostępu do zamówień publicznych MŚP w Polsce (ekspertyza obejmująca badanie ankietowe);

2) rekomendacja promowania MŚP w zamówieniach publicznych – przegląd praktyk oraz regulacji w innych krajach;

3) udzielanie zamówień publicznych poniżej tzw. progów unijnych w innych krajach Unii Europejskiej – analiza prawno-porównawcza;

4) stosowanie negocjacyjnych trybów udzielania zamówień publicznych oraz dialogu technicznego w wybranych państwach Unii Europejskiej (Niemcy, Austria, Francja, Wielka Brytania) – analiza prawno-porównawcza.

PANEL V

Tytuł:Rola mediacji w zamówieniach publicznych

Opis: W trakcie panelu omówione zostaną kwestie związane z celowością wprowadzenia do przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązku podjęcia przedsądowej mediacji we wstępnej fazie zidentyfikowania powstałego sporu. Ustawodawca polski wprowadził mediacje do kpc już w 2006. Później nowelą z 2016 gruntownie ją zmodyfikował i w obecnym kształcie można stosować ją w zasadzie w każdym postępowaniu, które może zakończyć się ugodą. Natomiast wydaje się, że zarówno Zamawiający jak i Oferenci/Wykonawcy nie będą stosować polubownych rozwiązań dobrowolnie przede wszystkim z uwagi na fakt, że ich nie znają. Ustawodawca mógłby wprowadzić do przepisów obowiązek podjęcia próby mediacji, co z pewnością wpłynęłoby korzystnie na rozwiązywanie sporów na gruncie realizacji zamówień z zakresu prawa zamówień publicznych. Możliwość taka współgra idealnie ze zmianami, które wprowadzone zostały do Ustawy o dyscyplinie finansów publicznych i o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z 2017 r. Dodatkowo mediacja wpłynęłaby na obniżenie wysokich kosztów postępowań sądowych zarówno po stronie powodów i pozwanych jak i bardzo wysokich kosztów samego wymiaru sprawiedliwości. Nie do przeoczenia jest również fakt, iż współpraca pomiędzy Zamawiającym a Oferentem trwa i dla wszystkich byłoby korzystne, aby spory dotyczące wykonywania łączącej ich umowy, były rozwiązywane w drodze polubownej ułatwiającej ich współpracę w przyszłości.

Przewidywany czas trwania: 60 minut

Prelegenci:

 • Prowadzenie: Roman Rewald – mediator w Centrum Mediacji
 • Janusz Niedziela, radca prawny, wiceprezes Zarządu Forum Edukacyjnego Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o.
 • Henryk Walczewski – sędzia, główny specjalista w Departamencie Legislacyjnym Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości.