Rada Ministrów przekazała Radzie Dialogu Społecznego projekt ustawy budżetowej na rok 2020.

Zgodnie z ustawa o Radzie Dialogu Społecznego strona rządowa, nie później niż 30 dni przed przedstawieniem projektu ustawy budżetowej Sejmowi, ma obowiązek skierowania projektu ustawy budżetowej na rok następny wraz z uzasadnieniem do Rady w celu zajęcia stanowiska przez strony pracowników i strony pracodawców. Wówczas strony pracowników i strony pracodawców Rady zajmują wspólne stanowisko w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok następny, nie później niż w 10 dniu roboczym następującym po dniu, w którym otrzymały projekt. W przypadku gdy w tym terminie strony nie uzgodnią wspólnego stanowiska, każda ze stron może, w terminie kolejnych 5 dni roboczych, zająć stanowisko w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok następny. Jeśli nie strona nie uzgodni stanowiska w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok następny, opinię w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok następny może przedstawić, w terminie kolejnych 3 dni roboczych, każda z organizacji, której przedstawiciele reprezentują stronę pracowników i stronę pracodawców w Radzie.

Z projektem ustawy można zapoznać się pod następującym linkiem: https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-przekazany-do-rds

Ewentualne uwagi do projektu proszę kierować na adres: pietrzak@opzz.org.pl.

(KP)