Z końcem lipca br. dobiegnie końca tegoroczny cykl Semestru Europejskiego, zarządzania gospodarczego UE. Przed nami tylko na formalne zatwierdzenie przez Radę UE Zaleceń, które kierowane są do poszczególnych państw członkowskich, z zadaniem ich realizacji w ciągu kolejnych 18-miesięcy. W dniu 6 lipca br., w formie elektronicznej, odbyło się posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Strategii Europa 2020, w trakcie którego podsumowano tegoroczny Semestr Europejski. Na jego przebieg mocno wpłynęła pandemia COVID-19, stąd w trakcie roku treści niektórych dokumentów Komisji Europejskiej straciły na aktualności (np. Sprawozdanie krajowe – Polska 2020), inne z kolei starały się uwzględnić możliwe konsekwencje pandemii (Zalecenia). Członkowie Zespołu omówili m.in. projekt Zaleceń Rady UE dla Polski (CSR) na lata 2020/2021, do którego OPZZ zgłosiło pisemne uwagi.

Tym razem, Komisja zaleciła Polsce podjęcie w latach 2020 i 2021 działań mających na celu:

  • zgodnie z ogólną klauzulą korekcyjną podjęcie wszelkich działań niezbędnych do skutecznego zaradzenia pandemii oraz wspierania gospodarki i ożywienia gospodarczego. W przypadku gdy warunki ekonomiczne na to pozwalają, prowadzenie polityki budżetowej mającej na celu osiągnięcie rozważnej średniookresowej sytuacji budżetowej i zapewnienie zdolności obsługi zadłużenia, przy jednoczesnym zwiększeniu inwestycji. Poprawę dostępności, odporności i skuteczności systemu ochrony zdrowia, m.in. przez zapewnienie wystarczających zasobów i przyspieszenie wdrażania usług e-zdrowia.
  • łagodzenie wpływu kryzysu na zatrudnienie, zwłaszcza przez udoskonalanie elastycznych form organizacji pracy i pracy w zmniejszonym wymiarze czasu. Lepsze ukierunkowanie świadczeń społecznych i zapewnienie dostępu do tych świadczeń osobom potrzebującym. Podnoszenie umiejętności cyfrowych. Dalsze promowanie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw i administracji publicznej.
  • kontynuowanie wysiłków na rzecz zapewnienia przedsiębiorstwom dostępu do finansowania i płynności. Przyspieszenie realizacji gotowych projektów w zakresie inwestycji publicznych i promowanie inwestycji prywatnych, aby wspierać odbudowę gospodarki. Ukierunkowanie inwestycji na transformację ekologiczną i cyfrową, w szczególności na infrastrukturę cyfrową, czyste i wydajne wytwarzanie i wykorzystanie energii oraz zrównoważony transport, co będzie przyczyniać się do stopniowej dekarbonizacji gospodarki, m.in. w regionach górniczych.
  • poprawę klimatu inwestycyjnego, w szczególności przez ochronę niezależności sądów. Zapewnienie skutecznych konsultacji publicznych i zaangażowania partnerów społecznych w proces kształtowania polityki.

Przedstawicielka OPZZ uczestnicząca w posiedzeniu Zespołu, Katarzyna Pietrzak z Biura OPZZ, zwróciła uwagę na brakującą w dokumencie Komisji potrzebę podjęcia wzmocnionych działań na rzecz poprawy warunków pracy i płacy pracowników, wzrostu jakości usług publicznych oraz jakości konsultacji społecznych. W dyskusji mocno akcentowane były elementy tzw. Tarcz antykryzysowych, które naruszają niezależność i kompetencje Rady Dialogu Społecznego.

Druga część Zespołu była poświęcona pracom Komisji nad Planem Odbudowy dla Europy w kontekście Semestru Europejskiego. W tym zakresie postulowano o jak najwcześniejsze włączenie partnerów społecznych w konsultacje krajowych planów odbudowy, które miały by mieć finansowanie ze środków unijnych oraz uwzględnienie projektów społecznych, nie tylko stricte gospodarczych. Zwrócono również uwagę na konieczność informowania i współpracy strony społecznej w temacie krajowych planów transformacji.

(KP)