Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. To ważna informacja miedzy innymi dla 13% ogółu zatrudnionych w gospodarce narodowej, którzy otrzymują płacę minimalnej. Ma ona w 2022 roku wynosić 3010 zł.

Katarzyna Pietrzak, Wydział Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych.

Rząd zmienił swoje pierwotne stanowisko z czerwca br., w którym proponował, aby płaca minimalna wynosiła w przyszłym roku 3000 zł. Podyktowane jest to korektą prognoz wskaźników makroekonomicznych na 2022 rok, PKB i inflacji, w porównaniu do założeń ustawy budżetowej. Aktualnie rząd szacuje, że PKB ma wzrosnąć w 2022 r. 4,6%, (wcześniej prognozowano 4,3%) natomiast inflacja 3,3% (wcześniej szacowano na 2,8%). W rezultacie, ustawowe minimum dla płacy minimalnej wynosi obecnie 3004 zł.

W Radzie Dialogu Społecznego nie doszło do ustalenia wysokości płacy minimalnej na 2022 rok. Rząd nie zaakceptował propozycji trzech central związkowych -OPZZ, FZZ i NSZZ Solidarność, aby płaca minimalna wzrosła w kolejnym roku o nie mniej niż 10,71%, do kwoty 3100 zł. Również organizacje pracodawców optowały za jak najniższym wzrostem płacy minimalnej.

Rada Ministrów, zgodnie z ustawowym obowiązkiem, przyjęła rozporządzenie, w którym określiła wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. na poziomie 3010 zł. 

Oznacza to wzrost o 210 zł w stosunku do obecnie obowiązującej wysokości płacy minimalnej wynoszącej 2800 zł. Minimalna stawka godzinowa w 2022 r. będzie wynosić 19,70 zł i wzrośnie o 1,40 zł w stosunku do 2021 r.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2022 r. wzrośnie o 7,5% w stosunku do obowiązującego na rok bieżący. Rząd prognozuje, że w 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie stanowić 50,8 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2022 r. Czy tak będzie okaże się pod koniec przyszłego roku, gdy poznamy faktyczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Rozporządzenie Rady Ministrów zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

(KP)