Misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego spotkała się 24 października 2018 roku z OPZZ, aby poznać naszą ocenę sytuacji gospodarczej Polski. Przedstawicieli MFW interesowało przede wszystkim stanowisko OPZZ w sprawach dotyczących:

  • dynamiki wynagrodzeń,
  • inwestycji,
  • niedoboru pracowników na rynku pracy,
  • oddziaływania czynników cyklicznych i strukturalnych na inflację,
  • wpływu zagranicznych pracowników na wysokość płac, podaż pracy, produktywność i popyt krajowy.

Choć spotkanie dotyczyło zagadnień ekonomicznych, OPZZ poinformowało przedstawicieli misji MFW o konflikcie w PLL LOT SA. i łamaniu praw pracowniczych przez zarząd tej spółki. Wskazaliśmy, na przykładzie narodowego przewoźnika, jaki wpływ miał okres transformacji systemu społeczno-gospodarczego w Polsce na jakość zarządzania majątkiem Skarbu Państwa i postawy etyczne niektórych menadżerów, którzy pomimo wejścia Polski do Unii Europejskiej wciąż stosują folwarczne metody zarządzania.

W trakcie dalszej dyskusji OPZZ przedstawiło ocenę sytuacji makroekonomicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kondycji finansów publicznych i sytuacji na rynku pracy. Zwróciło uwagę, że przez wiele lat wynagrodzenia nie odzwierciedlały rosnącej wydajności pracy i tempa wzrostu produktu krajowego brutto, dlatego niezbędny jest szybszy wzrost płac w celu przeciwdziałania wpadnięciu Polski w pułapkę średniego dochodu. 

Przedstawicie OPZZ odnieśli się także do zapisów projektu ustawy budżetowej na rok 2019 i Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wskazali na potrzebę wzrostu inwestycji i innowacji oraz przestrzegania zasady równej płacy za tę samą pracę. Poinformowali ponadto o podejmowanych przez OPZZ inicjatywach mających na celu poprawę sytuacji zatrudnionych, w tym pracowników ukraińskich zatrudnionych w Polsce.

W spotkaniu uczestniczyli: Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący OPZZ oraz eksperci Bogdan Grzybowski i Norbert Kusiak.

(nq)