W dniach 6-7 listopada 2019 r. odbyła się konferencja Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych oraz Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych dotycząca Agendy ONZ 2030 i jej Celów zrównoważonego rozwoju. W konferencji brali udział m.in. członkowie Grupy ds. Semestru Europejskiego EKZZ. Z punktu widzenia europejskich związków zawodowych realizacja Agendy ONZ 2030 powinna odbywać się poprzez Semestr Europejski, czyli cykl zarządzania gospodarczego UE.

W trakcie konferencji dyskutowano o sposobach mierzenia postępów realizacji Agendy ONZ 2030. Zapisy Agendy określają docelowy efekt w 2030 r. w zakresie szeregu wyzwań rozwojowych, natomiast istotnych wskaźników w ich zakresie, danych statystycznych dostarczają np. unijny Eurostat czy OECD. Ważne jest, aby spośród dostępnych danych wybrać te, których obserwacja zmian będzie kluczowa z punktu widzenia postulatów związków zawodowych. Dotyczy do w szczególności danych dostarczającym nam wiedzy o poziomie ubóstwa, nierówności dochodowych, różnic w płacach między kobietami a mężczyznami czy poziomie nakładów na pomoc społeczną do PKB albo poziomie uzwiązkowienia i liczbie układów zbiorowych w danym kraju. Obserwacja zmian tego typu danych oraz określenie ich ramach celów pozwoli lepiej monitorować działania państw w ramach procesu realizacji Agendy ONZ 2030 np. w obszarze godnej pracy czy sprawiedliwej transformacji gospodarki.Jednak z takim podejściem wiążą się wyzwania związane z dostępnością danych, ich aktualnością i metodologią. Trudność wiąże się także z wyznaczeniem mierzalnych celów w zakresie Agendy ONZ 2030, z uwagi na zróżnicowanie sytuacji gospodarczej i społecznej poszczególnych państw a przez to wyzwań do przezwyciężenia.

W Konferencji wziął udział minister rozwoju i handlu zagranicznego Finlandii, który poinformował o celach, jakie rząd postawił przed sobą do realizacji w ramach fińskiego przewodnictwa w UE w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dodał, że w tym roku po raz pierwszy fiński budżet państwa, jego dochody i wydatki, zostały skonstruowane pod kątem realizacji Celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030. Gratulując tego podejścia, uczestniczący w konferencji przedstawiciel Komisji Europejskiej, wskazał na rolę partnerów społecznych w procesie realizacji Agendy ONZ 2030.

(KP)