Jak informowaliśmy, OPZZ skierowało do Minister Rozwoju pismo, w którym protestuje i wnioskuje o wyjaśnienia w sprawie przyjęcia przez Radę Ministrów dokumentu pn. Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020". Aktualizacja 2020/2021 z pominięciem konsultacji społecznych. Krajowy Program Reform jako kluczowy dokument na poziomie krajowym w procesie Semestru Europejskiego, czyli zarządzania gospodarczego w UE. Powinien zatem zostać skonsultowany ze związkami zawodowymi, mimo wystąpienia pandemii w trybie on-line.

Na odpowiedź Ministerstwa Rozwoju nie musieliśmy długo czekać. W imieniu Minister Rozwoju odpowiedzi na pismo OPZZ udzielił pan Marek Niedużak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, bezpośrednio odpowiadający za Semestr Europejski. W swoim wystąpieniu do OPZZ podkreślił nadzwyczajność sytuacji związanej z wystąpieniem pandemii, która zmieniła harmonogram prac nad dokumentem Krajowego Programu Reform. Minister zaznaczył, że brak konsultacji społecznych zdarzył się w drodze wyjątku wynikającego z okoliczności pandemii. Ocenił przy tym współpracę z OPZZ w zakresie Semestru Europejskiego jako dobrą, deklarując jednocześnie współpracę z naszą organizacją w przyszłości, zwłaszcza w ramach Zespołu ds. Strategii Europa 2020, którego sprawne działanie jest według ministra warunkiem realizacji oczekiwanego przez KE silniejszego włączenia partnerów społecznych w realizację Semestru.

(KP)