W CPS Dialog, 20 lutego 2019 r., odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego. Posiedzenie poprowadził przewodniczący Zespołu, Wojciech Hartung, reprezentujący Konfederację Lewiatan. Przedmiotem obrad Zespołu były projekty ustaw – Prawo zamówień publicznych i - przepisy wprowadzające tę ustawę. Dyskusja na Zespole z przedstawicielami strony rządowej, Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, zawierała wstępną ocenę strony społecznej ww. projektów ustaw. Strona rządowa zadeklarowała otwartość na uwagi do dokumentów będących obecnie w konsultacjach społecznych. Zespół przystąpi do przygotowania projektu wspólnego stanowiska w sprawie ww. projektów ustaw, dla którego punktem odniesienia będą przyjęte już przez Radę Dialogu Społecznego Uchwały (nr 58 i 60) dotyczące przyszłego prawa zamówień publicznych. OPZZ na posiedzeniu reprezentowali członkowie Zespołu - Piotr Sadowski ze Związku Zawodowego Inżynierów i Techników oraz Katarzyna Pietrzak z Biura OPZZ a także Jakub Kus, ekspert OPZZ ze Związku Zawodowego Budowlani.

(KP)