W piątek 9 marca 2018 r. w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie odbyła się debata na temat opublikowanego dwa dni wcześniej raportu Komisji Europejskiej pt. „Sprawozdanie krajowe - Polska 2018” (Country Report Poland 2018). W spotkaniu uczestniczył ekspert OPZZ, Norbert Kusiak.

Sprawozdania krajowe służby Komisji przedstawiły także dla pozostałych krajów członkowskich Unii Europejskiej, z wyjątkiem Grecji. Warto podkreślić, że po raz pierwszy w sprawozdaniach krajowych położono szczególny nacisk na priorytety Europejskiego Filaru Spraw Socjalnych, który przyjęto w listopadzie 2017 r.

Sprawozdanie krajowe – Polska 2018 zawiera roczną analizę sytuacji gospodarczej i społecznej w Polsce, jak również przegląd postępów dokonanych na przestrzeni lat we wdrażaniu zaleceń Komisji Europejskiej. Stanowi ono podstawę opracowania Krajowego Programu Reform, które Polska powinna przedstawić do połowy kwietnia. Dokument ten jest następnie bazą dla opracowywanych przez Komisję zaleceń dla Polski.

W trakcie spotkania przedstawiciele Dyrekcji Generalnej KE ds. Gospodarczych i Finansowych (ECFIN) oraz Dyrekcji Generalnej KE ds. Zatrudnienia (EMPL) zaprezentowali ocenę aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce.

Wynika z niej m.in., że:

 • krótkoterminowa stabilność finansów publicznych nie jest zagrożona;
 • działania podjęte w celu zwiększenia dochodów podatkowych przynoszą efekty;
 • w ogólnym ujęciu ramy polityki fiskalnej są mocne;
 • kwestie skuteczności i efektywności wyższych wydatków socjalnych oraz adekwatnej wysokości przyszłych emerytur budzą niepokój;
 • rozpoczęto prace nad poprawą zarządzania wydatkami publicznymi;
 • sektor bankowy cechują w dalszym ciągu wysoka płynność i wysoki poziom kapitałów;
 • coraz większą rolę odgrywa silny i niezależny nadzór finansowy;
 • sytuacja na rynku pracy jest najlepsza w najnowszej historii Polski, niemniej jednak zachęcenie większej liczby ludzi do podjęcia zatrudnienia pozwoliłoby zmniejszyć niedobory pracowników;
 • stałe podnoszenie kompetencji i umiejętności ma zasadnicze znaczenie dla poprawy szans na znalezienie i utrzymanie pracy oraz sprzyja innowacjom;
 • lepszy dostęp do opieki zdrowotnej ma kluczowe znaczenie dla poprawy stanu zdrowia społeczeństwa;
 • warunki prowadzenia biznesu są generalnie korzystne, ale niska jakość regulacji i niepewność ograniczają inwestycje;
 • wprowadzone w Polsce zmiany systemu wymiaru sprawiedliwości doprowadziły Komisję do wniosku, że w Polsce istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia zasady praworządności;
 • wysiłki Polski mające na celu poprawę zdolności innowacyjnej gospodarki nie przełożyły się jeszcze na znaczący wzrost innowacji;
 • Polska rozbudowuje infrastrukturę;
 • Polska napotyka na trudności w przechodzeniu na czystsze źródła energii.

Z treścią Sprawozdania krajowego – Polska 2018 można zapoznać się TUTAJ. Uwagi do tego dokumentu prosimy kierować na adres jan.guz@opzz.org.pl do dnia 19 marca br.

(nq)