Czy sektor portowy i stoczniowy może w Polsce działać z powodzeniem? Jaki wpływ ma na ich kondycję polityka przemysłowa państwa i zarządzanie kadrami w spółkach tego sektora? Jakie działania należy podjąć dla poprawy sytuacji w tym sektorze gospodarki? Na te i inne pytania starali się znaleźć odpowiedź uczestnicy okrągłego stołu w sprawie przemysłu portowego i stoczniowego, którego inicjatorem było OPZZ.

Katarzyna Pietrzak, Wydział Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ

Debata odbyła się w siedzibie OPZZ w dniu 26 października 2021 r. a jej uczestnikami byli doświadczeni przedstawiciele związków zawodowych zrzeszonych w OPZZ działający w stoczniach, portach w morskich i instytutach badawczych oraz Posłowie na Sejm RP działający m.in. w Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Sejmu RP.

W tym eksperckim gronie wymieniono szereg informacji i spostrzeżeń dotyczących funkcjonowania sektora okrętowego i portów morskich, które koncentrowały się na poszukiwaniu propozycji rozwiązań. Dyskusję prowadził wiceprzewodniczący OPZZ, Piotr Ostrowski oraz Adam Liszczewski, przewodniczący Rada OPZZ Województwa Pomorskiego. Z dyskusji wynika, że kluczowe dla sprawnego funkcjonowania stoczni i portów morskich jest konsekwentna realizacja strategii w tym sektorze gospodarki, która powinna dążyć do jak najlepszego wykorzystania jego potencjału, dobór eksperckiej kadry zarządzającej spółkami oraz prowadzenie konstruktywnego dialogu społecznego. Niezbędne są także inwestycje pozwalające na rozwój spółek sektora gospodarki morskiej, takie jak choćby budowa czerwonej drogi. Przy odpowiednim zarządzaniu, krajowe spółki mogą stać się beneficjentem realizacji przez państwo m.in. polityki obronnej oraz klimatycznej (energetyka wiatrowa).


Powodzenie rozwoju sektora portowego i stoczniowego w Polsce wymaga porozumienia ponad podziałami.

Poprawa przestrzegania praw pracowniczych oraz jakości dialogu społecznego jest kolejnym, ważnym elementem pozwalającym na lepsze zarządzania w spółkach i utrzymanie w nich pokoju społecznego. Wznowić prace powinien zatem Trójstronny Zespół ds. Przemysłu Stoczniowego. Dla efektywności sektora należy również zadbać o szkolenie zawodowe kadr.

Posłowie Andrzej Biernacki, Jerzy Borowczak, Arkadiusz Marchewka oraz Dariusz Wieczorek podzielili się swoimi doświadczeniami wynikającymi z pracy na rzecz sektora stoczniowego i okrętowego, w tym również na forum Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W razie potrzeby Komisja ta może odbywać posiedzenia w trybie wyjazdowym, aby na miejscu rozpatrywać tematy związane z tym sektorem gospodarki. Niewykluczone, że takie posiedzenia zostaną zorganizowane. Sprawnie funkcjonujące stocznie i porty morskie mogą dać Polsce niezależność w tym obszarze gospodarki.

(KP)