OPZZ wystąpiło dzisiaj do marszałka Sejmu z wnioskiem o wstrzymanie prac nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (druk nr 3160) do czasu przedstawienia opinii w sprawie przez związki zawodowe i organizacje pracodawców.

Przedłożony Wysokiej Izbie projekt ustawy nie był bowiem konsultowany z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, pomimo istnienia takiego obowiązku. Jego materia dotyczy praw pracowników. Projekt zmienia zasady kształtowania wynagrodzeń pracowników Narodowego Banku Polskiego oraz wprowadza zasadę jawności wynagrodzeń, dlatego powinien zostać poddany konsultacjom społecznym. Przewiduje m. in., że Zarząd NBP będzie kształtował wynagrodzenie dla poszczególnych kategorii stanowisk przy założeniu, że maksymalne wynagrodzenie nie może przekroczyć 0,6 – krotności całkowitego wynagrodzenia Prezesa NBP.

Czekamy na reakcję marszałka Sejmu. Jej brak utwierdzi OPZZ w przekonaniu, że Sejm RP nie przywiązuje należytej wagi do roli i znaczenia partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa.

(nq)