Europejska Konfederacja Związków Zawodowych zorganizowała wirtualne spotkanie krajowych związków zawodowych z Departamentem Zatrudnienia Komisji Europejskiej (DG EMPL) w sprawie Krajowych Planów na rzecz Odbudowy i Odporności.

Krajowe Plany są dokumentami, których przyjęcie warunkuje otrzymanie przez poszczególne państwa środków finansowych z Europejskiego Planu na rzecz Odbudowy i Odporności - instrumentu Unii Europejskiej mającego przeciwdziałać skutkom pandemii COVID-19. Celem spotkania był dialog związków zawodowych i Komisji Europejskiej w sprawie treści projektów Krajowych Programów Odbudowy oraz ocena jakości konsultacji społecznych.

Komisję Europejską reprezentował Nicolas Schmidt, Europejski Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Wyrównywania Szans oraz eksperci Komisji Europejskiej, również z polskiego Przedstawicielstwa KE. Opinię dotyczącą prac nad Planami przedstawił Luca Visentini, Sekretarz Generalny EKZZ. Z punktu widzenia zarządzania gospodarczego w UE ważne jest, aby polityka unijna nie prowadziła do cięć wydatków publicznych i pogorszenia warunków życia pracowników, zauważył Sekretarz Generalny EKZZ. Mocno zaakcentował także potrzebę wywierania nacisku na rządy państw, aby prowadziły dialog ze związkami zawodowymi.

Z kolei w imieniu OPZZ, głos w sprawie prac nad projektem Krajowego Planu Odbudowy zabrał Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący OPZZ. Podkreślił, że przedstawiony do konsultacji projekt KPO nie jest właściwą odpowiedzią na wyzwania stojące przed Polską w kontekście wyjścia z pandemii COVID-19 i budowania trwałych zabezpieczeń instytucjonalnych na przyszłość. Przede wszystkim nie kreuje warunków do tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy. Przeciwnie, zawiera deklarację działań, które w ocenie OPZZ, umocnią funkcjonowanie na krajowym rynku pracy niestabilnych form zatrudnienia.

Ponadto, Plan odbudowy musi być ściśle powiązany z europejskim semestrem, a w szczególności z rocznymi zaleceniami Rady UE dla poszczególnych państw członkowskich. Jednym z zaleceń Rady, skierowanym do Polski po raz drugi, jest zapewnienie zaangażowania partnerów społecznych w kształtowanie polityki. Niestety w projekcie Planu nie ma działań zwiększających rolę partnerów społecznych w kształtowaniu polityki państwa oraz poprawiające jakość konsultacji społecznych. Przeciwnie, sugeruje, że obecna sytuacja w tej dziedzinie nie wymaga interwencji. OPZZ ponowiło postulat uzupełnienia KPO o efektywne działania w tym zakresie oraz przedstawienie rozwiązań budujących potencjał związków zawodowych. Partnerzy społecznie powinni również być zaangażowani we wdrażanie KPO oraz monitorować jego postępy.

Przedstawiciel KE w Polsce potwierdził, że Komisja Europejska ocenia projekt KPO podobnie jak OPZZ.Zaniepokojenie KE budzi zarówno jakość dialogu społecznego w kraju, jak i brak działań mających na celu jego poprawę. KE otrzymała od OPZZ czytelną informację o realizacji konsultacji społecznych w ramach projektu KPO oraz argumenty do nacisku na stronę rządową w sprawie poprawy kondycji dialogu społecznego w kraju (w tym jakości konsultacji społecznych) który, nota bene, stanowi jej konstytucyjny obowiązek.

(KP)