Polska w ramach dobrowolnego przeglądu realizacji przez kraj Agendy 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej 17 celów zrównoważonego rozwoju przygotowała projekt Raportu,który poddała konsultacjom publicznym. OPZZ przedstawił uwagi do treści projektu dokumentu. 

W swojej opinii skoncentrował uwagę na dwóch obszarach: ocenie sytuacji w Polsce zaprezentowanej w projekcie Raportu z punktu widzenia celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 oraz zaangażowania partnerów społecznych w proces przygotowania Raportu. OPZZ ocenił, że treści dotyczące diagnozy i proponowanych działań w obszarach ubóstwa, godnej pracy, równości płci i ochrony zdrowia zaprezentowane w projekcie Raportu rozmijają się z punktem widzenia OPZZ na sytuację w tych sferach funkcjonowania kraju. W tych obszarach Raport nie uwzględnia optyki OPZZ i w związku z tym został w tej części oceniony został krytycznie. 

Jednocześnie przedstawiliśmy w wymienionych obszarach stanowisko wraz z uzasadnieniem oraz zaproponowaliśmy propozycje działań, które w naszej ocenie przyczynią się do wypełnienia przez Polskę celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030. Zgłosiliśmy między innymi postulaty w zakresie wzrostu wynagrodzeń, systemu podatkowego, ochrony zdrowia, ograniczenia luki płacowej oraz ubóstwa. Ponadto oceniliśmy sposób przygotowania projektu Raportu. 

W celu przygotowania Polski do przeglądu ONZ realizacji Agendy 2030 został utworzony Zespół do spraw spójności Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 (z perspektywą do 2030) z Agendą rozwojową 2030 i jej Celami Zrównoważonego Rozwoju. OPZZ oceniło pracę tego Zespołu, ograniczony wpływ partnerów społecznych na treść Raportu oraz brak podjętych decyzji Zespołu w sprawie treści Raportu.

(KP)