Co roku, Komisja Europejska przygotowuje dokument o nazwie Roczna Analiza Wzrostu Gospodarczego, w którym określa wyzwania gospodarcze i społeczne dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Przyjęcie tego dokumentu przez Komisję Europejską rozpoczyna Semestr Europejski, czyli cykl zarządzania unijną gospodarką w celu jej spójnego rozwoju.

OPZZ przygotowało opinię do tego unijnego dokumentu, ponieważ realizacja wyzwań określonych przez Komisję Europejską przez państwa członkowskie UE będzie oddziaływać na warunki pracy i płacy pracowników oraz na gospodarstwa domowe. Opinię przekazaliśmy Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii.

W dokumencie Komisji wskazano priorytety na kolejny rok: wysokiej jakości inwestycje, integrację i jakość instytucjonalną oraz zapewnienie zdrowych finansów publicznych. Powinny one realizowane przez państwa unijne w 2019 r. poprzez odpowiednie działania. OPZZ uznało te wyzwania za właściwe, choć w swojej opinii wykazało niespójność podejścia Komisji w obszarze proponowanych sposobów ich przezwyciężenia. Przede wszystkim, negatywnie oceniliśmy punkt widzenia Komisji na kształtowanie wynagrodzeń w gospodarce i wydajność pracowników. W ocenie OPZZ, poziom wynagrodzeń pracowników, zarówno w sektorze przedsiębiorstw jak i w sferze budżetowej, oraz brak stabilności ich zatrudnienia stanowią istotne bariery dla przezwyciężenia wyzwań określonych w dokumencie na 2019 r., takich jak poziom inwestycji w gospodarce i jej innowacyjności czy polityka klimatyczna. Przedstawiliśmy argumenty za potrzebą szybszego wzrostu wynagrodzeń i koniecznością nadania większej wagi przez Komisję Europejską działaniom na rzecz ograniczenia ubóstwa pracujących i luki płacowej. Biorąc pod uwagę wyzwania w obszarze ubóstwa pracujących czy luki płacowej, potrzebny jest według nas w UE impuls do zmiany sposobu dzielenia efektów dobrej koniunktury gospodarczej wśród interesariuszy gospodarki. Obecnie, mimo wzrostu gospodarczego i osiąganych przez przedsiębiorstwa zysków, korzyści z tego tytułu nie są sprawiedliwie dzielone a konkurencyjność jest opierana o niskie koszty pracy. Zawnioskowaliśmy, aby tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy zostało wskazane przez Komisję w związku z tym jako kluczowe wyzwanie państw. Wskazaliśmy także na potrzebę przełożenia zasad sprawiedliwej transformacji (just transistion).

OPZZ zauważyło ponadto, że Komisja nie nadała realizacji Europejskiego Filarowi Spraw Socjalnych priorytetowego charakteru. Wskazaliśmy także, że choć dokument Komisji kierowany jest do państw, to w naszej ocenie, powinien także uwzględniać rolę przedsiębiorców jako podmiotów mających określone zadania, choćby w zakresie ograniczenia luki płacowej, poziomu umiejętności pracowników czy możliwości godzenia przez nich aktywności zawodowej i rodzinnej.

Poprawa kondycji dialogu społecznego jest warunkiem skuteczności polityk realizowanych w oparciu o Roczna Analizę Wzrostu Gospodarczego na rok 2019. W opinii do tego dokumentu OPZZ zawarło postulat podjęcia działań na rzecz zwiększenia roli dialogu społecznego w gospodarce, w tym roli układów zbiorowych pracy.

Opinia OPZZ posłuży organizacji do przygotowywania stanowisk do kolejnych dokumentów przygotowywanych w ramach Semestru Europejskiego w 2019 r., zarówno przez Komisję Europejską i Radę UE jak i przez stronę rządową.

(KP)