OPZZ przedstawiło ministrowi inwestycji i rozwoju, Jerzemu Kwiecińskiemu, opinię do dokumentu Komisji Europejskiej pt. Roczna Analiza Wzrostu Gospodarczego na 2018 r. (AGS 2018).

AGS 2018 to analiza sytuacji gospodarczej i społecznej w Unii Europejskiej i rekomendacje kierunków polityk, które państwa UE powinny według Komisji uwzględnić w 2018 r. Dokument jest więc podstawą zarządzania gospodarczego w UE (w ramach tzw. Semestru Europejskiego).

Komisja Europejska uznała, że fundamentem wzrostu gospodarczego w UE w 2018 r. będą: pobudzanie inwestycji, reformy strukturalne i odpowiedzialna polityka budżetowa. Podkreśliła, że polityka gospodarcza w UE powinna uwzględniać kwestie społeczne i socjalne a Europejski Filar praw socjalnych powinny być w tym zakresie punktem odniesienia. Ta deklaracja spotkała się z przychylnością OPZZ - wskazaliśmy potrzebę przedstawienia przez rząd konkretnych inicjatyw w tym zakresie.

Jednocześnie jednak OPZZ zwróciło uwagę na szereg niespójności w rekomendacjach Komisji Europejskiej dotyczących w szczególności kształtowania polityki wynagradzania pracowników i finansów publicznych w UE. Realizacja tych rekomendacji może bowiem negatywnie wpłynąć na warunki, życia, pracy i płacy pracowników (i szerzej obywateli) a w ten sposób uniemożliwić realizację celów UE takich jak obniżenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz wzrost gospodarczy prowadzący do zrównania poziomów warunków życia w UE. Komisja Europejska bowiem rekomenduje krajom przeprowadzenie reform w obszarach: finansów publicznych, działania administracji publicznej, rynku pracy i prawa pracy oraz zabezpieczenia społecznego i ochrony zdrowia w sposób budzący wątpliwości. Szczególnie niepokojący jest według OPZZ punkt widzenia Komisji na rynek pracy, który uznaje za sztywny i wymagający uelastycznienia. W opinii zwróciliśmy uwagę, że rekomendacje w tych obszarach kłócą się z koniecznością wzrostu wynagrodzeń pracowników, zwłaszcza płacy minimalnej i płac niskich, zwiększenia stabilności zatrudnienia, ograniczenia ubóstwa pracujących a także zwiększenia inwestycji publicznych na usługi poprawiające jakość życia obywateli.

AGS 2018 jest ważnym dokumentem dla rządu przy przygotowywaniu Krajowego Programu Reform. Komisja Europejska po jego analizie przygotuje dla kraju Zalecenia w obszarach, które uzna za konieczne w Polsce do zreformowania.

(KP)