W ramach corocznie realizowanego w Unii Europejskiej Semestru Europejskiego, Komisja Europejska przedstawiła projekt Zaleceń dla Polski. OPZZ skierowało w związku z tym do Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Rozwoju opinię do projektu Zaleceń Komisji. Przedstawiliśmy naszą opinię do dokumentu także Przedstawicielstwu KE w Polsce.

Komisja w projekcie Zaleceń Komisja próbowała uwzględnić aktualne wyzwania państw związane z pandemią COVID-19 polegające na zwiększonych wydatkach publicznych m.in. na ochronę zdrowia i konieczność zamrożenia gospodarek, które negatywnie oddziałuje na wzrost gospodarczy.

W opinii oceniamy jednak Zalecenia Komisji za nieadekwatne do skali wyzwań wynikających z wystąpienia pandemii COVID-19, w szczególności w związku ze spodziewanym pogorszeniem się warunków życia i pracy pracowników. W naszej ocenie, Zalecenia powinny zostać ukierunkowane na utrzymanie siły nabywczej płac i poziomu wynagrodzeń pracowników sprzed epidemii. Pogorszenie sytuacji pracowników, których wynagrodzenia są obecnie obniżane, będzie stanowić istotną barierę wzrostu gospodarczego kraju w najbliższym czasie. Komisja powinna zatem naciskać w swoich Zaleceniach na działania na rzecz godnego zatrudnienia i godziwych wynagrodzeń pracowników, w tym także realizujących usługi publiczne.

Komisja zaleciła Polsce podjęcie wszelkich działań do skutecznego zaradzenia pandemii oraz wspierania gospodarki i ożywienia gospodarczego a gdy warunki ekonomiczne na to pozwolą, prowadzenie polityki budżetowej mającej na celu osiągnięcie rozważnej średniookresowej sytuacji budżetowej i zapewnienie zdolności obsługi zadłużenia, przy jednoczesnym zwiększeniu inwestycji. W ostatnich miesiącach Komisja zawiesiła czasowo wymogi Paktu Stabilności i Wzrostu (określające maksymalny deficyt finansów publicznych), ponieważ państwa ponosiły dodatkowe wydatki związane z wystąpieniem pandemii. W naszej ocenie, równoważenie budżetu państwa w związku ze zwiększonymi wydatkami, poprzez poszukiwanie rozwiązań stabilizujących deficyt, nie może być realizowane kosztem pracowników sfery budżetowej oraz dostępu i jakości usług publicznych.

OPZZ postulowało o doprecyzowanie Zalecenie mówiącego o konieczności udoskonalenia w Polsce elastycznych form organizacji pracy, którego treść jest niejasna. W naszej ocenie pandemia nie może być uzasadnieniem dla działań pogarszających warunki pracy i płacy pracowników.

Zwróciliśmy się także o uzupełnienie zalecenia dotyczącego inwestycji proklimatycznych o aspekt sprawiedliwej transformacji gospodarki.

Komisja zaleciła Polsce aby zapewniła skuteczne konsultacje społeczne i zaangażowanie partnerów społecznych w proces kształtowania polityki. Komisja słusznie poniosła tą kwestię w zaleceniach jednak według OPZZ, biorąc pod uwagę pogarszający się stan dialogu społecznego, w tym jakość konsultacji społecznych, oraz fakt umieszczenia tego tematu w zaleceniach po raz trzecie, treść zalecenia obejmująca ten aspekt funkcjonowania państwa jest niewystarczająca. Ostatnie zmiany prawa naruszające niezależność Rady Dialogu Społecznego i jej kompetencje w zakresie projektu budżetu państwa i negocjacji płacowych są dowodem na pogarszający się stan dialogu społecznego. OPZZ oczekuje zatem bardziej zdecydowanego stanowiska Komisji w zakresie stanu dialogu społecznego w Polsce.

(KP)