OPZZ przedstawiło Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii stanowisko do Zaleceń Rady UE w sprawie krajowego programu reform Polski na 2018 r.Ten dokument kończy realizację w Semestru Europejskiego, czyli rocznego cyklu zarządzania gospodarczego w UE.

Zalecenia to zestaw rekomendacji dla Polski, które powinna według Rady UE zrealizować w bieżącym i kolejnym roku. Wydanie zaleceń poprzedza analiza sytuacji gospodarczej i społecznej kraju, w tym barier rozwoju, dokonywane przez Komisję Europejską w ciągu roku pod kątem zbieżności z celami Semestru. Generalnymi celami Semestru są zdrowe finanse publiczne i wzrost gospodarczy kraju sprzyjający włączeniu społecznemu. OPZZ aktywnie uczestniczy w debacie na temat sposobu realizacji celów Semestru Europejskiego, ponieważ w dokumentach Komisji poruszane są takie sprawy istotne społecznie jak wzrost gospodarczy i płace, sytuacja na rynku pracy, prawo pracy, edukacja, świadczenia społeczne i ochrona zdrowia. Bierzemy udział w pracach Zespołu ds. strategii Europa 2020 oraz dyskusji z Komisją Europejską.

OPZZ przedstawiło Ministerstwu w opinii stanowisko w kwestiach proceduralnych konsultacji dokumentu oraz oceniło treść Zaleceń. Zwróciliśmy uwagę, że poproszono partnerów społecznych o opinię do Zaleceń już po ich przyjęciu przez Radę , czyli gdy już w praktyce nie ma możliwości ich zmiany. W poprzednich latach, praktyką było konsultowanie Zaleceń na etapie projektu przygotowanego przez Komisję Europejską. Strona rządowa miała wówczas możliwość zapoznania się z głosem strony społecznej w sprawie propozycji działań zalecanych przez Komisję Europejską.

Poparliśmy wprowadzenie mechanizmów oceny skuteczności i efektywności wydatków publicznych. Zwróciliśmy jednocześnie uwagę na niski udział wydatków na cele socjalne w PKB. Wzrost efektywności wydatków publicznych, zwłaszcza w niektórych obszarach polityki społecznej ale też sfery B+R będzie wymagał w kolejnych latach zwiększenia nakładów publicznych. Rada UE zaleca Polsce dostosowanie strukturalne finansów publicznych, OPZZ uważa w związku z tym, że działania te powinny uwzględnić obowiązek realizacji przez kraj Europejskiego Filara Praw Socjalnych, która wymaga nakładów publicznych. Stoimy na stanowisku, że wydatki na politykę społeczną powinny być traktowane jak inwestycje i chronione przed dostosowaniami strukturalnymi a równoważenie finansów publicznych powinno odbywać się głównie poprzez działania uszczelniające system podatkowy. Jednocześnie negatywnie oceniliśmy uwagę Rady która wskazuje, że Polska powinna ograniczyć stosowanie obniżonych stawek podatku VAT. Obawiamy się bowiem niekorzystnego wpływu takich działań na warunki życia obywateli, zwłaszcza osób najuboższych.

OPZZ odniósł się także do oceny zaleceń dotyczących zwiększenia udziału w rynku pracy grup obecnie mniej aktywnych oraz zmian systemu emerytalnego. Odnośnie rynku pracy podkreśliliśmy potrzebę działań rządu na rzecz ograniczenia segmentacji rynku pracy oraz wzmocnienia pozycji pracowników na tym rynku. Zwróciliśmy uwagę na niski poziom przestrzegania praw pracowniczych oraz niskie płace pracujących, w tym zamrożenie płac w sferze budżetowej. W opinii przedstawiliśmy postulat wzrostu płac, który jest niezbędny dla poprawy warunków życia obywateli oraz realizacji przez państwo polityki na rzecz wzrostu innowacji w gospodarce. Podkreśliliśmy też potrzebę działań na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego i zwiększenia układów zbiorowych pracy. Dodatkowo sprzeciwiliśmy się zaleceniom dotyczącym systemu emerytalnego, w tym zmianom w specjalnych systemach emerytalnych.

Ponadto, zwróciliśmy uwagę ma brak odniesienia się do kwestii systemu podatkowego, który obecnie nie rozkłada ciężarów społecznych w sposób sprawiedliwy i nie działa na rzecz ograniczenia nierówności społecznych. W Zaleceniach zabrakło też według OPZZ rekomendacji wpisujących się w realizację przez kraj Europejskiego Filara Spraw Socjalnych.

(KP)