W ramach konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. OPZZ przedstawiło Ministerstwu Rodziny Pracy i Polityki Społecznej stanowisko w tej sprawie.

Przypomnijmy, że w projekcie rozporządzenia znalazła się propozycja Radę Ministrów, aby minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło w stosunku do obowiązującej w roku bieżącym o 8,9% do wysokości 2450 zł a minimalna stawka godzinowa wynosiła 16 zł.

W związku z tym, OPZZ podtrzymało stanowisko wyrażone we wspólnym oświadczeniu strony związkowej Rady Dialogu Społecznego z dnia 22 maja 2019 roku, w którym postulowało, aby wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku wyniósł nie mniej niż 12%. W naszej ocenie bowiem wysokość minimalnej płacy proponowana na 2020 r. przez rząd nie zapewni osobom najmniej zarabiającym godziwego wynagrodzenia za wykonywaną przez nich pracę. Oznacza, że zatrudnieni na umowę o pracę będą otrzymywali 1 774 zł netto, czyli o 140 zł netto więcej niż w 2019 r. Nadal zatem pracownicy otrzymujący płacę minimalną będą uznawani za biednych pracujących.

W naszej ocenie, w warunkach wzrostu gospodarczego oraz notowanego poziomu bezrobocia i niskiej podaży pracy możliwe jest ustalenie na kolejny rok wyższejod proponowanej przez Radę Ministrów wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. OPZZ postuluje, aby w 2020 roku wysokość płacy minimalnej została ustanowiona przez Radę Ministrów na poziomie 2520 zł, co oznaczałoby wzrost o 270 zł brutto i pozwoliłoby otrzymywać pracownikom miesięcznie 1823 zł netto, czyli o 189 zł netto więcej niż w roku bieżącym. W konsekwencji proponowanej przez OPZZ wysokości płacy minimalnej, minimalna stawka godzinowa wynosiłaby w kolejnym roku 16,50 zł.

W opinii przekazanej Ministerstwu OPZZ argumentowało między innymi, że postulowana przez organizację wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę zwiększy dochody pracowników do ich dyspozycji, co powinno korzystnie wpłynąć na dynamikę konsumpcji w kolejnym roku, istotnego komponentu wzrostu gospodarczego i dochodów budżetu państwa m.in. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, VAT i akcyzy.Możliwość zgodnego z postulatem OPZZ zwiększenia dynamiki wzrostu płacy minimalneji oparcia wzrostu gospodarczego na wzroście płac w 2020 r. uzasadniają wyniki finansowe przedsiębiorstw. Większość działających w Polsce firm jest rentowna i wykazuje zysk, w 2018 roku było to 80 proc. ogółu przedsiębiorstw.

Wysokość minimalnej płacy powinna zapewnić osobom najmniej zarabiającym godziwego wynagrodzenia za wykonywaną przez nich pracę. Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2020 r. powinna zostać określona do 15 września br. Strona rządowa ma zatem jeszcze czas, aby przyjąć argumenty strony związkowej dotyczące wyższego wzrostu płacy minimalnej w kolejnym roku.

(KP)