Co roku Komisja Europejska publikuje Komunikat, w którym przedstawia priorytety wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej. Dokument rozpoczyna proces zarządzania gospodarczego w UE o nazwie Semestr Europejski. OPZZ przedstawiło uwagi do tego dokumentu na wniosek Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Wcześniej, dokument Komisji był opiniowany przez OPZZ na forum międzynarodowym, przedstawiliśmy swoją ocenę Komunikatu poprzez Europejską Konfederację Związków Zawodowych.

W tym roku Komisja Europejska wskazała, że priorytety unijnego zarządzania gospodarczego kładą nacisk na tworzenie warunków do odbudowy gospodarki UE ukierunkowanej na transformację, włączenie społeczne oraz zwiększanie odporności. Odbudowa gospodarki UE ma uwzględniać cztery aspekty tzw. konkurencyjnego zrównoważenia: zrównoważenie środowiskowe, wydajność, sprawiedliwość i stabilność makroekonomiczną.

W swojej obszernej ocenie Komunikatu Komisji OPZZ zauważyło, że dokument nie przedstawia pogłębionej refleksji dotyczącej wystąpienia pandemii COVID-19, która powinna wpłynąć na korektę priorytetów zarządzania gospodarczego w UE. Komisja nie przedstawiła również oceny efektywności dotychczasowego zarządzania gospodarczego UE oraz uzasadnienia wyboru tegorocznych celów UE.

OPZZ podkreśliło, że Komisja Europejska nie dostrzega w Komunikacie mankamentów polityki prowadzonej w UEw ostatnich latach, której negatywne konsekwencje uwypukliła pandemia COVID-19. Wyraźnie zwróciliśmy uwagę, że zarządzanie gospodarcze UE nadal nie uwzględnia roli kształtowania wynagrodzeń w gospodarce, w tym godziwego wynagradzania pracowników i wysokiej jakości usług publicznych jako elementu budowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz odporności gospodarczej i społecznej państw UE przez kryzysami. Tym samym, nie zmienia się w praktyce paradygmat Semestru Europejskiego, który koncentruje działania na konkurencyjności, wydajności i stabilności makroekonomicznej Komunikat praktycznie nie odnosi się do ochrony zdrowia i usług publicznych, w tym dostępu do świadczeń oraz wynagradzania pracowników zatrudnionych w tym sektorze. Odnotowaliśmy co prawda odwołanie się przez Komisję Europejską do idei sprawiedliwej transformacji, Filaru Praw Socjalnych i Celów zrównoważonego rozwoju Agendy ONZ 2030 – co ma doniosłe znaczenie – jednak nawiązanie do tych dokumentów nie przekłada się na wskazanie działań w tym zakresie jako priorytetowych w procesie zarządzania gospodarczego UE. Uwaga ta dotyczy szczególnie obszaru godnej pracy zawartej w Celu 8 Agendy 2030. Owszem treść tego dokumentu zmieniła się na przestrzeni lat poprzez uzupełnianie ich o elementy, które zgłaszają związki zawodowe co należy ocenić pozytywnie. Treści te nie przekładają się jednak na realną politykę UE. Wnioskowaliśmy zatem jako OPZZ o zmianę filozofii zarządzania gospodarczego w UE, która powinna potraktować wymiar społeczny na równi z wymiarem gospodarczym a system wynagradzania pracowników jako element realizacji zarządzania gospodarczego w UE prowadzący do zrównoważonego rozwoju UE.

KP