Po raz kolejny OPZZ składa skargę na rząd do przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego w związku z przypadkiem lekceważenia przez stronę rządową zasad prowadzenia dialogu społecznego oraz naruszania przepisów ustaw nakładających na rząd obowiązek konsultowania ze związkami zawodowymi i Radą Dialogu Społecznego projektów aktów prawnych. Tym razem rząd nie poddał konsultacjom społecznym projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk sejmowy 2995), którego pierwsze czytanie odbyło się 21 listopada br. Dzień później projekt ustawy został uchwalony przez Sejm.

Uchwalona ustawa wprowadza zmiany polegające na czasowym utrzymaniu stawek podatku VAT w wysokości 23% i 8%, które z dniem 1 stycznia 2019 roku miały zostać obniżone odpowiednio do wysokości 22% i 7%, z jednoczesnym wprowadzeniem mechanizmu określającego termin ich stosowania. W kolejnym roku wyżej wymienione stawki pozostaną na obecnym poziomie a ich obniżenie o 1 p.p. nastąpi automatycznie w momencie osiągnięcia wskazanych w projekcie ustawy wskaźników. Oznacza to, że gospodarstwa domowe w 2019 roku będą ponosiły wyższe koszty zakupu towarów i usług, pomimo deklaracji rządzących, że stawki podatku VAT zostaną obniżone do 7% i 22%.

Jan Guz przewodniczący OPZZ, w piśmie do szefowej RDS, wniósł o podjęcie przez nią działań, które pozwolą w przyszłości uniknąć podobnych nieprawidłowości w procesie konsultowania projektów aktów prawych i stanowienia prawa, jak również o spowodowanie przedstawienia przez stronę rządową pisemnego wyjaśnienia powodów, dla których przedmiotowy projekt ustawy nie został skonsultowany z Radą Dialogu Społecznego.

(nq)