Spółka ArcelorMittal Poland S.A. poinformowała w maju br., że planuje tymczasowo wstrzymać pracę wielkiego pieca i stalowni w krakowskim oddziale. Według zapewnień spółki, decyzja ta podyktowana jest osłabieniem popytu na stal, rosnącymi cenami uprawnień do emisji CO2, wysokim poziomem importu z krajów spoza Unii Europejskiej, a także bardzo wysokimi kosztami produkcji, w tym energii w Polsce. Zamknięcie nastąpi we wrześniu br. i potrwa kilka miesięcy lub kwartałów.

Dzisiaj - na wniosek organizacji członkowskich OPZZ działających w ArcelorMittal Poland S.A. tj.: Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce oraz Krajowej Sekcji Hutnictwa i Koksownictwa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników - Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący OPZZ zwrócił się do przewodniczącego Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Andrzeja Malinowskiego z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zespołu w celu omówienia kondycji polskiego przemysłu hutniczego na przykładzie sytuacji w spółce ArcellorMittal Poland S.A.

OPZZ obawia się, że ograniczenie produkcji będzie trwałe, a nie tymczasowe, co może skutkować redukcją zatrudnienia na niespotykaną dotąd skalę. Zagrożenie to jest realne i dotyczy około 800 osób pracujących bezpośrednio przy produkcji stali w Krakowie oraz kilkuset w firmach zależnych i kooperujących z ArcelorMittal Poland S.A. W tej sytuacji uważamy, że konieczna jest dyskusja na forum Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy o możliwych działaniach strony rządowej na poziomie krajowym i unijnym, które zwiększą konkurencyjność ArcellorMittal Poland S.A., w tym przede wszystkim o systemie rekompensat dla firm energochłonnych.

(nq)