W trakcie obradującej wczoraj (30 stycznia br.) senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiciele OPZZ i ZNP negatywnie zaopiniowali rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 oraz zaproponowali stosowne poprawki, które zostaną wniesione przez senatorów Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO.N IPL Zieloni w trakcie drugiego czytania projektu ustawy.

Krytyka OPZZ i ZNP dotyczyła w szczególności:

1) wykorzystywania niezgodnie z przeznaczeniem środków finansowych Funduszu Pracy, w tym w szczególności kosztów związanych ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych;

2) zmniejszenia środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń;

3) zmiany źródła finansowania kosztów bezpłatnego zaopatrzenia pacjentów po ukończeniu 75-go roku życia w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne - z dotychczasowej dotacji na ten cel z budżetu państwa na Narodowy Fundusz Zdrowia;

4) niewystraczającego finansowania z budżetu państwa świadczeń wynikających z nauczycielskiego stosunku pracy, jak również pragmatyki nauczycielskiej;

5) wysokości podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oparciu o przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej z II półrocza 2018 r.

W posiedzeniu uczestniczyli: Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP oraz eksperci OPZZ: Renata Górna i Norbert Kusiak

(nq)