Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, niektórzy podatnicy, w tym związki zawodowe, są zobowiązani złożyć, w terminie do końca 3 miesiąca następnego roku, zeznanie roczne CIT-8 o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym.

Na prośbę organizacji członkowskich przypominamy, że wolne od podatku dochodowego od osób prawnych są m.in. składki członkowskie członków związków zawodowych w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą. Stanowi o tym art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Warunkiem zwolnienia z opodatkowania składek członkowskich jest ich przeznaczenie na inną działalność niż działalność gospodarcza.

Przychody z tytułu faktycznie otrzymanych składek członkowskich ujmuje się w poz. 35 zeznania CIT-8. Wpływają one na dochód (stratę) wykazywany w poz. 46 (poz. 47) CIT-8. Jednocześnie składki w części zwolnionej z opodatkowania ujmuje się w dochodach (przychodach) wolnych od podatku w poz. 23 załącznika CIT-8/O do Zeznania CIT- 8, a następnie przenosi się je do poz. 51 zeznania CIT-8 i pomniejsza o nie wcześniej wyliczony dochód z poz. 49, bądź powiększa stratę z poz. 50.

Należy pamiętać, że jeśli związek zawodowy zadeklarował, że przeznaczy składki na cele uprawniające go do zwolnienia z opodatkowania, a następnie składki te wydatkuje na działalność gospodarczą, zobowiązany jest do wpłaty podatku od tych składek – bez wezwania – do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał wydatku na inne cele (art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Formularze CIT- 8 i CIT-8/O są dostępne TUTAJ i TUTAJ.

Jak co roku składamy także roczne zeznania podatkowe PIT. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje w art. 45, że po zakończeniu roku podatkowego – w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego – podatnicy podatku dochodowego są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania (np. PIT-36, PIT-37) o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. 

Deklarację podatkową można złożyć na trzy sposoby:

  • osobiście, składając wizytę we właściwym Urzędzie Skarbowym;
  • korespondencyjnie, wysyłając PIT za pośrednictwem Poczty Polskiej SA lub Polskiego Urzędu Konsularnego (w tym przypadku, za datę złożenia dokumentu uznaje się datę stempla pocztowego);
  • przez internet, przekazując deklarację w formie elektronicznej.

Warto pamiętać, że nowelizacja ustawy o podatku dochodowym, która weszła w życie w marcu 2017 roku, zlikwidowała popularny sposób rozliczania podatku dochodowego, polegający na sporządzeniu deklaracji PIT przez zakład pracy.

Formularz PIT-36 i PIT- 37 można pobrać TUTAJ i TUTAJ.

Warto podkreślić, że po raz pierwszy wszyscy podatnicy, którzy składają roczne zeznania na formularzu PIT-37, mogą liczyć na wsparcie administracji skarbowej. Wystarczy, że złożą, do 16 kwietnia br., elektronicznie bądź za pośrednictwem bankowości elektronicznej, krótki wniosek PIT-WZ (czyli wniosek o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy), a urząd skarbowy wypełni za nich deklarację podatkową. PIT-WZ jest dostępny na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/

Przy rozliczaniu PIT za 2017 r. podatnicy mogą skorzystać także np. z usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR), czyli przygotowanej przez urząd skarbowy propozycji zeznania rocznego PIT-37. Więcej informacji TUTAJ.

Zainteresowanych odsyłamy także do interaktywnych formularzy zamieszczonych pod adresem: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje

(nq)