W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Strategii Europa 2020. Posumowano realizację przez Polskę Semestru Europejskiego, cyklu zarządzania gospodarczego w UE. Przedstawiciele Ministerstw omówili dialog z Komisją Europejską w sprawie Zaleceń Rady UE dla Polski na lata 2019/2020, które formalnie zostały przyjęte 9 lipca br. przez Radę UE. Następnie zaprezentowano działania instytucji publicznej na rzecz realizacji Zalecenia 3 wydanego przez Komisję w 2018 r., czyli wzmocnienie zdolności gospodarki do innowacji gospodarki.

Partnerzy społeczni zwrócili uwagę na bariery, które mogą stanowić przeszkodę dla powodzenia zaplanowanych przez rząd działań na rzecz wzmocnienia innowacji w gospodarce. Wymieniano niestabilność prawa, ogólną awersję do inwestowania przez przedsiębiorstwa, konkurowanie ceną zamiast innowacją oraz nieskuteczność działań na rzecz wzrostu umiejętności pracowników np. uczenia się przez całe życie. Wyraźnie zaznaczono potrzebę wsparcia pracowników i przedsiębiorców w szkoleniach celem zdobycia nowych kompetencji adekwatnych do obecnych potrzeb rynku pracy oraz przyszłych zmian związanych z cyfryzacją. Przypomniano postulat wykorzystania Funduszu Pracy zgodnie z jego przeznaczeniem. Partnerzy społeczni zwrócili uwagę na konieczność aktywnych działań na rynku pracy celem ochrony miejsc pracy i płacy w związku z transformacją gospodarki w innowacyjną tak by wymiar społeczny tych zmian był odpowiednio adresowany. W ostatniej części posiedzenia Zespołu podsumowano jego prace i omówiono propozycje planu prac na kolejny rok. W posiedzeniu uczestniczyła Katarzyna Pietrzak z Zespołu Polityki Gospodarczej OPZZ.

(KP)