29 października br. odbyło się od dawna oczekiwane posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich RDS. Ze strony OPZZ uczestniczyli w nim Aleksandra Gabriel i Zygmunt Mierzejewski.

Na wstępie posiedzenia członkowie OPZZ zgłosili wniosek, aby w pracach Zespołu ze strony rządowej uczestniczyła osoba decyzyjna. Inaczej posiedzenie Zespołu ma charakter jedynie informacyjny. Przewodniczący Zespołu Sławomir Wittkowicz zobowiązał się do wyjaśnienia przyczyn nieobecności trzech desygnowanych przez stronę rządową członków Zespołu oraz zadeklarował organizowanie w przyszłości posiedzeń z udziałem umocowanych do podejmowania decyzji osób.

Następnie przedstawiciele strony rządowej przedstawili stan realizacji programów krajowych i regionalnych. Omówili zagrożenia dot. nieosiągnięcia założonych wskaźników, jednak, pomimo pytań partnerów społecznych, nie przedstawili pomysłu na usunięcie tych zagrożeń.

Strona OPZZ zgłosiła zaniepokojenie w związku z brakiem działalności Komitetu Koordynacyjnego oraz powołanych podkomitetów, które miały opracować diagnozę i propozycję rozwiązań kluczowych tematów rzutujących na opóźnienia w realizacji celów. Następnym ważnym czynnikiem, który w ocenie OPZZ może rzutować na prawidłowe i terminowe wydawanie środków unijnych, jest efekt wyborów samorządowych. W wielu województwach, w trakcie kampanii wyborczej, zapowiedziano zmianę celów w wydatkowaniu środków, dlatego konieczny jest monitoring i ocena ze strony Zespołu, czy środki te nie zostaną zmarnowane.

Zgodnie z informacją przekazaną przez przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju najgorsza sytuacja, jeżeli chodzi o stan realizacji programów regionalnych, jest w województwie podlaskim. Przedstawiciele OPZZ, powołując się na przeprowadzoną na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego woj. podlaskiego ewaluację systemu realizacji RPO w tym województwie, wskazali przyczyny takiej sytuacji (braki kadrowe, zachowawczy tryb pracy, braki wyposażenia stanowisk pracy, niekiedy brak kompetencji). Strona rządowa nie była w stanie merytorycznie odnieść się do pytań. OPZZ postawiło wniosek, aby do porządku obrad Komitetu Koordynacyjnego dopisać szczegółową analizę w RPO, zwłaszcza w tych województwach, gdzie jest duże zagrożenie, że przepadnie część środków.

Następnie omówiono problemy dotyczące kwalifikowalności wydatków. Zwrócono uwagę, że pomimo dwóch lat dyskusji nie osiągnięto żadnego porozumienia w sprawie kwalifikowalności VAT.

Na końcu przedstawiono stanowisko rządu w sprawie rozporządzeń Komisji Europejskiej dot. polityki spójności w latach 2021-2027. Zygmunt Mierzejewski przypomniał, że od roku tym tematem zajmował się Zespół. Odbyto szereg spotkań, przedstawiono postulaty i propozycje Zespołu. Strona rządowa zobowiązała się do włączenia przedstawicieli Zespołu do prac w tym temacie i konsultowaniu projektów, jednak nie wywiązała się z obietnic.


(ZM) (AG)