17 września br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego poświęcone w całości omówieniu sytuacji w PLL LOT S.A. Wniosek o rozpatrzenie sprawy złożyło OPZZ.

Niestety, pomimo że termin posiedzenia Zespołu znany był prezesowi PLL LOT S.A. Rafałowi Milczarskiemu co najmniej od tygodnia, nie pojawił się on w CPS „Dialog”, wysyłając w zastępstwie sześcioosobową delegację, której pełnomocnictwo nie obejmowało prawa zawierania wiążących PLL LOT S.A porozumień ze stroną związkową i stroną pracodawców. W tej sytuacji członek Zespołu z ramienia OPZZ Leszek Miętek złożył wniosek o przerwanie posiedzenia i kontynuowanie rozmów w najbliższy poniedziałek (24 września br.). Zażądał ponadto zagwarantowania udziału w tym posiedzeniu osób, które zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym mają prawo reprezentowania spółki.

Rozmowy w CPS „Dialog” miały być próbą nawiązania dialogu z zarządem spółki, po tym jak w sierpniu br. prezes Milczarski odrzucił zaproszenie na posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Warszawie. Nieobecność przedstawicieli zarządu PLL LOT S.A. na posiedzeniu Zespołu oraz lekceważenie stron instytucjonalnego dialogu społecznego w Polsce jest kolejnym argumentem uzasadniającym prawo związków zawodowych do zaostrzenia form protestu przeciwko łamaniu praw pracowniczych. Złożony przez OPZZ w trakcie posiedzenia wniosek świadczy o dobrej woli prowadzenia przez związki zawodowe OPZZ rozmów z pracodawcą i chęci rozwiązania trwającego konfliktu w duchu dialogu społecznego. Wskazuje ponadto, jak bardzo myli się zarząd PLL LOT S.A. twierdząc, że związkowcy działają na szkodę spółki i za wszelką cenę dążą do strajku. W tej sytuacji trudno nie dostrzec, że do konfrontacji stron konfliktu dąży zarząd PLL LOT S.A. a nie związkowcy z OPZZ.

(nq)