Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych domaga się wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie co najmniej 12 proc. Proponowany przez stronę rządową wzrost funduszu wynagrodzeń o 4,4 proc. nie poprawi jakości usług publicznych i doprowadzi do konfliktów społecznych, dlatego rząd powinien zaakceptować związkową propozycję wzrostu płac.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ

Dnia 2 września br., Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego omówił projekt budżetu państwa na rok 2022 r. oraz projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022.

W trakcie debaty strony pracowników i pracodawców zgłosiły szereg pytań oraz wniosków. Warto zauważyć, że rząd zweryfikował prognozę niektórych wskaźników makroekonomicznych, w tym PKB i inflacji. Na taką konieczność wskazywało OPZZ w trakcie czerwcowej debaty na temat Założeń projektu budżetu państwa. Zmiana ta pozwoli lepiej wykorzystać potencjał wzrostu gospodarczego i środki finansowe zapisane w projekcie.

W trakcie debaty OPZZ zwróciło uwagę na konieczność wprowadzenia zmian w projekcie budżetu, szczególnie w zakresie wynagrodzeń i podtrzymało postulat co najmniej 12 proc. podwyżki wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej.

Na obecnym etapie prac Zespołu nie zawarto porozumienia w sprawie projektu budżetu. Uznano jednak, że należy poszukiwać ewentualnego kompromisu. Rozmowy będą kontynuowane.

W posiedzeniu udział wzięli: Barbara Socha, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej; Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i Piotr Patkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. OPZZ na posiedzeniu reprezentowali: Roman Piotrowski, członek Rady i Prezydium OPZZ oraz Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ.