W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii 8 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Strategii Europa 2020 , przedmiotem którego były uwagi zgłoszone przez stronę społeczną do projektu Krajowego Programu Reform. Aktualizacja 2019/2020. Projekt ten jest corocznie przyjmowany przez Radę Ministrów jako narzędzie realizacji celów unijnej Strategii Europa 2020.

OPZZ zgłosiło uwagi do projektu Krajowego Programu Reform, krytykując głównie słabość projektu w obszarze celu dotyczącego zwiększenia zatrudnienia. W Krajowego Programu Reform brakuje bowiem działań na rzecz szybszego wzrostu wynagrodzeń, równości płac, ograniczenia segmentacji rynku pracy a także systemowej reformy systemu podatkowego i działań na rzecz sprawiedliwej transformacji gospodarki w niskoemisyjną. Przedstawiliśmy także uwagi do wpisanego przez Ministerstwo działania uchwalenia nowego prawa zamówień publicznych postulując o zmianę projektu ustawy w sposób, który będzie w większym stopniu sprzyjał poprawie jakości zatrudnienia przy realizacji zamówień publicznych. Niestety corocznie konsultacje kolejnych edycji Krajowego Programu Reform nie przyczyniają się do uzupełnienia treści dokumentów o działania zgłaszane przez partnerów społecznych będących członkami Zespołu, które realizowałby rząd w ramach wykonania dokumentu, jedynie o zmiany związane z argumentacją czy danymi.

W drugiej części posiedzenia Zespołu dyskutowano o niskiej jakości konsultacji społecznych. Rada UE zaleciła bowiem w poprzednim roku Polsce podjęcie działań mających na celu poprawę stanu konsultacji społecznych. OPZZ zwróciło uwagę na nieprzestrzeganie prawa przez administrację rządową w zakresie ustawy o związkach zawodowych oraz nadużywanie ścieżki poselskiej przy stanowieniu prawa. Brak konsultacji społecznych ważnych dla pracowników projektów aktów prawnych, niska jakość konsultacji społecznych polegająca m.in. na niedotrzymywaniu ustawowych terminów, nieuzgadnianiu z RDS stanowiska w sprawie zmian w projektach przyczynia się do niepewności prawa i jego mankamentów wymagających nowelizacji a także często jego nieskuteczności. Niestety, projekt KPR nie zawiera działań które w ocenie OPZZ mogłyby poprawić sytuacje w tym zakresie. Uwagi zgłoszone przez partnerów społecznych w tym zakresie nie przyczyniły się do złożenia deklaracji na Zespole wprowadzenia dodatkowych działań do projektu KPR na rzecz poprawy przestrzegania prawa i jakości konsultacji społecznych.

(KP)