W dniu 7 czerwca 2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS.

Podczas posiedzenia przeprowadzono wstępną dyskusję na temat przekazanej przez stronę rządową propozycji weryfikacji wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń zawartych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, oraz kwoty zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Nieobecność na posiedzeniu wiceminister rodziny i polityki społecznej, odpowiedzialnej za tę tematyką, uniemożliwiła dalsze działania Zespołu, w tym próbę wypracowania wspólnego stanowiska Zespołu w tej sprawie.

Nieobecność na posiedzeniu wiceministra finansów Piotra Patkowskiego utrudniła z kolei prowadzenie debaty na temat Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Zespół ustalił, że podejmie próbę wypracowania stanowiska strony pracowników i strony pracodawców w sprawie weryfikacji wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń zawartych w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz propozycji zmiany kwot kryteriów dochodowych w pomocy społecznej, obowiązujących od 1 stycznia 2022 r., przedyskutowanej na posiedzeniu Zespołu w dniu 25 maja br., podczas kolejnego posiedzenia. Wówczas też będzie kontynuowana dyskusja na temat wykonania budżetu państwa za rok 2020.

(nq)